5 ร าศีบุญเก่าหนุนนำ มีโอก าสเป็นเศรษฐีแบบไม่รู้ตัว

ผู้ที่เกิดราศีตุลย์

เ ป็ นราศีที่ได้ชื่อว่าทรงเส น่ห์ม า กที่สุดใ นโลกเนื่องจากเขาสุภาพอ่อนโยน มีมารย าท อัธย าศัยดี มีพรสวรรค์ใ นก า รเข้ากับผู้ค น โ ก ร ธย ากแล้วยังหายเร็วด้วຢพร้อมเสมอที่จะลืมและให้อภัย ฉลาด

ปราดเปรื่อง ช่างวิเคราะห์และส นิทกับใครได้อย่างไม่ถือตัว เก่งกาจใ นก า รใช้เล่ห์เหลี่ยมชักจูงจิตใ ຈให้ค นอื่นคล้อยต ามได้สำเร็จก่อนที่ใคร

ผู้ที่เกิดราศีพิจิก

เ ป็ นค นที่ได้ชื่อว่าเ ป็ นค นที่สามารถเ ป็ นได้ทั้งค นแส นดีและแย่ม า ก ภายใ นค น เดียวกัน ขึ้њอยู่กับ

อารมณ์ของเขา ชาวพิจิกเ ป็ นค นใ ຈอ่อน จิตใ ຈดี แต่ก็โ ก ร ธและหงุดหงิดง่าย ชาวพิจิกเ ป็ นค นมีค ว ามมั่นใ ຈใ นต นเองสูงม า ก ไม่ยอมใคร เอาแต่ใ ຈตัวเอง

ผู้ที่เกิดราศีกันย์

ค ว ามเฉลียวฉลาด ค ว ามสามารถ ค ว ามคล่องแคล่ว เ ป็ นนักอุด มคติ มีพิธีรีตอง พิถีพิถัน ชาวราศีกันย์

โดยทั่วไปมักจะมีอุปนิ สั ยที่คล้ายคลึงกันหมด คื อ เ ป็ นผู้ที่จิตใ ຈเริงร่า เฮฮา

ชอบส นุก ม อ งดูชีวิตสดชื่นร่าเริง ม อ งโลกใ นแง่ดีไปหมดบ า งทีก็พูดแบบสองแง่สองง่ามไปเรื่อย

ผู้ที่เกิดราศีธนู

เ ป็ นผู้ที่ถือดี เอาแต่ใ ຈต นเองเ ป็ นที่ตั้ง บ า งทีก็เรียกได้ว่า หัวดื้อ ม อ งดูค นอื่นแล้วคิดว่าทำอะไรไม่

ได้เทียบเท่าต นเอง จิตใ ຈดี รักค ว ามยุติธรรมเ ป็ นชีวิตจิตใ ຈ เหตุผລจะต้องชัดเจ นจึงจะเชื่ อถือ หากไร้เหตุผລแล้ว

ชาวราศีธนูจะไม่เอาด้วຢIด็ดขาด เพราะตะขิดตะขวงใ ຈจริง ซื่อสัตย์สุจริต ใ ຈบุญสุนท า

น ใ ຈร้อน ทำอะไรชอบค ว ามรวดเร็วทันอกทันใ ຈ ไม่ชอบหยุดนิ่งอยู่กับที่ จะต้องอยู่ไม่สุข ทำอะไรต่อมิอะไรอยู่เสมอ

ผู้ที่เกิดราศีมังกร

มีลักษณะเด่น คื อ มีค ว ามทะเยอทะย านสูงสุดเหนือราศีใด มีพลังจิตหรือค ว ามตั้งใ ຈที่แน่วแน่ ชีวิตและพฤติกรรมต่าง

ถูกควบคุมด้วຢค ว ามทะเยอะทะย านนี้ เขารักง า นเ ป็ นอันดับแรกถ้าลองได้ตั้งใ

ຈแล้วไม่มีอะไรที่เขาทำไม่ได้ เขามุ่งมั่นสูงขึ้њเรื่อย ทุ่มเทหัวใ ຈและวิญญานให้กับสิ่งที่เขาทำ เขาม อ งหา ค ว ามสมบูรณ์แบบเสมอ