สวยน่าอยู่มาก เกาะ Oland ประชากรอาศัยอยู่เพียง 16 คน

น่าอยู่มาก เกาะ Oland ประชากรอาศัยอยู่เพียง 16 คน ห มู่บ้ านแห่งหนึ่ งที่อยู่กันบ นเกาะ เพียง แค่ 16 คนเท่ านั้น เอง ทั้งเก าะ โดยทางด้า นเพจ Ob solete Articles ได้ โพสต์ระ บุ ว่า

นี่คื อเกา Oland ประเทศเ ยอรมัน ที่ มีประชา กรอาศัยอยู่เพียง 16 ค น และมีทางเข้าออกเ ป็นรางรถไฟ เพี ยงทา งเดีย วที่จะใ ช้เพื่อกลับ เข้าฝั่ง ได้

เ กาะ Olan d เป็นหนึ่ งในเกาะที่อยู่ในหมู่เก าะ North Frisian บนชาย ฝั่ง Wadden. ของอ่าวทะเลเ หนือ ในทา งตอนเหนือขอ งเยอรมัน ส่วนที่ชา ยแดนติดกับ เดนมาร์ค

โ ดยมีพื้นที่ราว 2 .9 ตารางกิโล เมตร และส ามารถ เข้าอ อกผ่านท างรางรถ ไฟ ได้เพี ยงแค่ทางเดียวใ นการเข้ าไปแผ่นดิน ใหญ่ของเ ยอรมัน แต่ในฤดูร้อน จะสามารถเดินท างเข้าเก าะได้โ ดยเรือ

ในพื้ นที่เก าะแห่งนี้ มีคริสตจักร,โรงแ รมขนา ดเล็ก,ศาลากลา งที่มีห้องสมุ ด และประภาคารมุงหลั งคาแห่งเดียวใ นเยอ รมนี

ใ นช่วงฤดู หนาว เกาะ แห่งนี้จะเจอกั บพายุอาทิ ตย์ละครั้ง ส่งผลให้น้ำจะ ท่วมอยู่อย่างสม่ำเสมอ และมีความเสี่ยงที่จะจมลงไปภ ายใน ปี 2100 จาก สภาวะโลกร้อน ที่ทำให้ระดับน้ำ ะเลสูงขึ้น อย่างมาก

แหล่งที่มา : thaihitz