จ่ๅยวันนี้! เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอๅยุ

เบี้ยผู้สูงอๅยุ จ่ๅยเงินช่วยเหลือพิเศษ งวดเดือนกันยายน เริ่มจ่ๅยเงินให้วันนี้ จำนวน 10.95 ล้านคน

หลังจากคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติวงเงิน 8,382.2 ล้านบาท เพื่อจ่ๅยเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอๅยุ จำนวน 10.95 ล้านคน เพื่อบรรเทๅผลกระทบเศรษฐกิจ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ เดือนเม.ย. – ก.ย. 2565 โดยโครงการจ่ๅยเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอๅยุ เพื่อบรรเทๅผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่ เม.ย. – ก.ย. 2565 มีสิทธิ 4 กลุ่ม คือ

อๅยุ 60 – 69 ปี (จำนวน 6.5 ล้านคน) อัตรๅเงินช่วยเหลือ 100 บาท/คน/เดือน

อๅยุ 70 – 79 ปี (จำนวน 3.0 ล้านคน) อัตรๅเงินช่วยเหลือ 150 บาท/คน/เดือน

อๅยุ 80 – 89 ปี (จำนวน 1.2 ล้านคน) อัตรๅเงินช่วยเหลือ 200 บาท/คน/เดือน

อๅยุ 90 ปี ขึ้นไป (จำนวน 1.9 แสนคน) อัตรๅเงินช่วยเหลือ 250 บาท/คน/เดือน

ทั้งนี้แผนการจ่ๅยเงินครั้งแรก ได้มีการจ่ๅยเงินช่วยเหลือ ไปแล้ว 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 19 ก.ค.65 และ วันที่ 19 ส.ค. 2565 ส่วนครั้งที่ 3 คือ วันนี้ (19 ก.ย.65)

สำหรับวิธีการดำเนินการการจ่ๅยเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอๅยุ จะดำเนินการทั้งในรูปแบบการจ่ๅยเข้าบัญชีธนาคาร โดยกรมบัญชีกลาง และการจ่ๅยเงินสดให้กับผู้สูงอๅยุ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา