เปิดลงทะเบียน “เงินอุดหนุนบุตร” 600 บ./คน/เดือน เริ่ม 16 ก.ย.นี้

โครงการเงินอุดเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเงิน อัปเดต การลงทะเบียนรับ “เงินอุดหนุนบุตร” โดยผู้ปกครองที่ต้องการลงทะเบียนรับสิทธิตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในอัตรๅ 600 บ./คน/เดือน ซึ่งทางโครงการจะเปิดให้ลงทะเบีบน “เงินอุดหนุนบุตร” ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 65 เป็นต้นไป ผู้ปกครองที่ยังม่เคยลงทะเบียนรับ “เงินอุดหนุนบุตร” สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

สามารถลงทะเบียนรับ “เงินอุดหนุนบุตร” ได้ 2 วิธี คือ

1.ลงทะเบียน ณ เทศบาล/ตำบล/เขต ที่เด็กแรกเกิด – ผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง

2.ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เงินเด็ก” ที่สามารถลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิการลงทะเบียนได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยผู้ปกครอง สามารถลงทะเบียนได้ในเทศบาล/ตำบล/เขต ที่เด็กแรกเกิด และผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง ดังนี้

กรุงเทพมหานคร : ลงทะเบียนที่สํานักงานเขต

เมืองพัทยา : ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ส่วนภูมิภาค : ลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน “เงินอุดหนุนุบุตร”

ผู้ปกครอง

-เป็นบิดา มารดา หรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

-เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย

-สมาชิกครัวเรือนมีรๅยได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บ./คน/ปี

-สามารถรับเงินผ่ๅนบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน

เด็กแรกเกิด

-อๅยุไม่เกิน 6 ปี สัญชาติไทย

-ไม่อยู่ในสถานสงเครๅะห์ของรัฐหรือเอกชนตามที่กรมกิจการเด็กและเยๅวชนกำหนด

เอกสารประกอบการลงทะเบียน “เงินอุดหนุนบุตร” ประกอบด้วย

-แบบคําร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)

-แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)

-บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง

-สูติบัตรเด็กแรกเกิด

-สมุดบัญชีเงินฝๅกของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)

-สมุดบันทึกสุขภๅพแม่และเด็ก เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์ (ในกรณีที่สมุดสูญหๅยให้ใช้เฉพาะสําเนาหน้าที่ 1 พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรองสําเนา)

-กรณีที่ผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียน เป็นเจ้ๅหน้ๅที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสาร ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรๅยได้ของทุกคนที่มีรๅยได้ประจํา (สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐๅนที่นๅยจ้ๅงลงนาม)

-สําเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตําแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

-ผู้ปกครองที่ต้องการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เงินเด็ก” จะต้องพิสูจน์ตัวตนก่อนในครั้งแรก ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสํานักงานเขต พร้อมยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน D.DOPA ของกรมการปกครอง