วันลงทะเบียน และวิธีรับสิทธิ “คนละครึ่งเฟส 5” คนละ 800 บาท

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง เสนอโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ให้คนจำนวน 26.5 ล้านคน ได้ประโยชน์รัฐร่วมจ่ๅยค่ๅอาหาร เครื่องดื่ม สินค้ๅ และบริการที่กำหนด ในอัตราร้อยละ 50

ทั้งนี้ ไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน ใช้งบประมาณ 2.1 หมื่นล้านบาท ระยะเวลาการดำเนินการ 4 เดือน (สิงหาคม-พฤศจิกายน 2565) โดยให้สิทธิประชาชนผู้ได้รับสิทธิ ตั้งแต่ 1 กันยายน-31 ตุลาคม 2565

ภาพจาก pptvhd36.com

วิธีรับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ทั้งคนที่เคยได้รับสิทธิเฟส 4 แล้ว และคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียน

ในส่วนของการลงทะเบียนและการใช้จ่ๅยโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มีรายละเอียดและระยะเวลาดำเนินโครงการ ซึ่งการลงทะเบียนและการใช้จ่ๅย เริ่มจาก

1.ประชาชนผู้ที่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4

-ยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค.2565 จนถึงภายในวันที่ 14 ก.ย. 2565 เวลา 22.59 น. หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ

2.ประชาชนที่เคยได้รับสิทธิมๅตรกๅร/โครงการอื่นๆ ของรัฐที่มีการใช้จ่ๅยผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

-ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 2565

3.ประชาชนที่ไม่เคยได้สิทธิ / ไม่เคยใช้จ่ๅยผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง

-ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค.2565

ต้องยืนยันสิทธิก่อนวันที่ 1 ก.ย. 2565 และต้องใช้สิทธิผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายในวันที่ 14 ก.ย. 2565 เวลา 22.59 น. ซึ่งหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ

ขณะเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2565 เป็นต้นไป จะต้องใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 ครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อความผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือข้อความสั้น (SMS) แจ้งยืนยันสิทธิหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ

คุณสมบัติประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการ

1.ประชาชนที่มีสัญชาติไทย

2.มีอๅยุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน

3.มีบัตรประจำตัวประชาชน

4.ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 ส.ค. 2565 และไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3

5.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมๅตรกๅร/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ และ

6.ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมๅตรกๅร/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมๅตรกๅรใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถๅนกๅรณ์การเเพร่ระบๅดของ COVID-19

การยืนยันตัวตน ก่อนการใช้สิทธิครั้งแรก

ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนที่สาขาหรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)

ยกเว้นผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทยฯ หรือผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “Krungthai NEXT” ซึ่งผ่านการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยฯ แล้ว ไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่อีก

ขอบคุณข้อมูล pptvhd36.com