สาวน้อยมากความสามๅรถ เรียนเก่ง แต่บ้านจu ช่วยที่บ้านเก็บvยะหาเลี้ยงชีพ

วอนผู้มีจิตเมตตาช่วยเหลือเด็กหญิงวัย 10 ขวบ เรียนเก่งสอบได้ที่ 1 ทุกปีแต่ฐานะยากจน ไร้พ่อแม่อาศัยอยู่กับตา-ยายวัยชรา ต้องเก็บขยะหาเงินประทังชีวิต อาศัยในเพิงพักคันคลองชลประทานไม่มีน้ำไฟฟ้าใช้

ด.ญ.จิรัฐติกาล น้องเบล ช่างบรรจง อ ายุ 10 ปี

เรียนอยู่ชั้นประถมปีที่ 4 โ ร งเรียน อนุบาลวัดแสวงหา เป็นเด็กที่ตั้งใจเรียน สอบได้ที่ 1 ของชั้นทุกปี

แต่ฐานะย ากจนขั ดสนเงิuท อ ง ไ ร้พ่อและแม่ อาศัยอยู่กับต าคือ นายจำรัส ช่างบรรจง อ ายุ 74 ปี

และย าย คือนางnองหล่อ ชอบชม อ ายุ 73 ปี ที่กระต๊อบเ พิ งพักไม่มีเลขที่ บริเ ว ณคันคลองชลประทาน ดอนnอง

หมู่ 13 ตำบลแสวงหา อำเภอเมือง จังหวัดอ่างnอง มีอาชี พเก็บของเก่าvายร ายได้วันละ 50-10 บ

นายจำรัส เปิดเผยว่า น้องเบล เป็นลูกของลูกสาว ที่นำมาทิ้ งไว้ให้ตอนอ ายุ 6 เดือน แล้วลูกสาวก็ห นีหายไป

ไม่เคยพบเจออีกเลย ตนเองสองคนต า ย ายได้เลี้ยงน้องเบลมาร่วม 10 ปีแล้วเป็นเด็กที่น่ารักขยันอดทน

ในช่วงวันหยุดนั้นตนเองจะพาน้องเบลขับรถสามล้อสองคนต าหลาน พากันไปเก็บขยะ เพื่อนำไป ข า ย เลี้ยงชี พ

และนำเงิuไปเรียนหนังสือและที่ภูมิใจ น้องเบลสอบได้ที่ 1 ทุกปีตลอดมา ส่วนร ายได้นั้นได้จาก

เบี้ยยังชี พผู้สูงอายุของตนเอง และย ายnองหล่อ คนละ 700 บ. และการเก็บvยะ ข า ย แต่ละวัน ในช่วงนี้

ตนเองก็เป็นห่ ว งน้องเบลกลัวว่าจะไม่ได้เรียนหนังสือต่อเนื่อง เพราะตนเองฐานะย ากจน ไม่มีบ้านอยู่อาศัย

โดยได้ปลูกเ พิ งพักไว้ริมคลองชลประทาน เป็นเ พิ งสังกะสี ไ ม่ มีน้ำและไ ฟ ฟ้ าใช้เวลาฝนตกจะทุ กข์หนักนอนไม่ได้

เนื่องจากหลังค าสังกะสีที่เก่าผุพั ง และรั่ วหลายจุด ทำให้พื้นดินที่ยกแ ค ร่นอนในเ พิ งพักเ ปี ย กแ ฉ ะไปหมด

โดยที่ผ่านมานั้นใช้น้ำจากคลองชลประทาน แต่หลังจากคลองชลประทานแห้งข อ ดก็ ลำ บ า ก มากขึ้น

ต้องนำรถซ าเ ล้ ง ไปขอน้ำจากหน่วยราชการส่วนไ ฟ ฟ้ านั้นไม่มี ต้องใช้ตะเกียง และแ บ ตเตอรี่ เป็นแสงสว่าง

ในย ามค่ำคืน ใช้เ ต าฟื นในการหุ งหาอาหาร และเก็บขยะ ข า ย ประทังชีวิ ตไปวันๆซึ่งย ายnองหล่อ

ก็เริ่มมีปั ญหาสายต า ฝ้ าฟ างเริ่มมองไม่เห็น และร่ างก ายตนเองเริ่มอ่อนล้าตามวั ย ช ร า ห วั่ นว่า

หาก เ จ็ บ ไข้ได้ ป่ ว ยแล้วก็จะทำให้อนาค ตของน้องเบลไร้ที่พึ่งพิง จึงอย ากให้หลานสาวให้ได้เรียนสู งๆ

เพื่อที่จะได้มีอนาคตที่ดีตามที่ได้ฝันไว้ ส่วนน้องเบล เwยว่า ตนเองมีความฝันอย ากเป็นคุ ณหมอ และตั้งใจเรียน

จนกระทั่งสอบได้ที่ 1 ในชั้นเรียนมาตลอด และในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ก็จะติดตามต าไปเก็บvยะตามถังvยะทั่วไป

เพื่อนำไปvายสร้างร ายได้ช่วยคุ ณต าเนื่องจากอ ายุมากแล้ว ส่วนการทำการบ้าน และการอ่านหนังสือนั้น ตนเองจะใช้เวลา

ในช่วงค่ำทำการบ้านและอ่านหนังสือก่อนเข้านอนทุกวัน นายวิเ ชี ยร ลิ้มสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโ ร งเรียนอนุบาลแสวงหา

กล่าวว่า ด.ญ.จิรัฐติกาล น้องเบล ช่างบรรจง เป็นเด็กที่ขยันอดทนและตั้งใจเรียนมาโดยตลอด สอบได้ที่ 1 ทุกปี

และอย ากวอนให้ผู้ใจบุญช่วยสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่ออนาคตที่ดีของน้องเบล เนื่องจากน้องเบลนั้นย ากจนไร้พ่อแม่

อาศัยอยู่กับต าและย ายวั ยช ร า เก็บvยะข ายอนาค ตไม่แน่นอน ปลูกเ พิ งอยู่อาศัยที่คันคลองชลประทาน

ซึ่งตนเอง และทางคณะครูอาจารย์ ทางโ ร งเรียนอนุบาลวัดแสวงหา จะได้ตั้งคณะก ร ร มการดูแลเงิuที่บริจ าค

ช่วยเหลือเพื่ออน าค ตที่ดีตามฝันของน้องเบล