ขั้นตอนการทำบุญที่ถูกวิธี ทำแล้วได้อานิสงส์ที่ดี ชีวิตเจริญรุ่งเรือง

ขั้นตอนการทำบุญที่ถูกวิธี ทำแล้วได้อานิสงส์ที่ดี

การสรงน้ำพระ นั่นคือการทำความสะอ าดหิ้งพระพุทธรูป รูปภาพ รวมถึงสิ่งของต่างๆ ให้มีความสะอ าดบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นพิธีที่ทำกันม าตั้งแต่ในสมัยก่อน และทำมาจนถึงในปัจจุบันนี้ และต้องทำเป็นประจำในทุกๆ ปี

ให้เกิดเป็นสิริมงค ลที่ดีกับตัวผู้ที่ปฏิบัติ และทุกคนที่อ าศัยอยู่ในบ้าน ซึ่งทางเราได้มีวิธีก ารปฏิบัติอย่ างถูกต้องมาฝากกัน เพื่อให้ผู้ที่เลื่อมใส และมีความศรัทธ าในพระพุทธศาสน าได้นำไปปฏิบัติกัน

อุปกรณ์สรงน้ำพระที่บ้าน

1 ผ้าเช็ดทำคว ามสะอาดผืนใหม่ หรือฟองน้ำสะอาดๆ

2 ขันใส่น้ำสำหรับเช็ดทำคว ามสะอาดทั่วไป

3 โต๊ะที่ประดิษฐาน

4 พานและถาดรองต ามความเหมาะสม

5 เครื่องหอม (ด อ กไม้หอม พวงมาลัย น้ำหอม น้ำอบ น้ำปรุง)

6 ขันใส่น้ำสำหรับสรงน้ำ

ขั้นตอนการสรงน้ำพระที่บ้าน

1 เริ่มจากก ารที่อัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นม าทำความสะอาด ด้วยผ้าผืนใหม่ที่สะอาด หรือจะใช้เป็นฟองน้ำใหม่ม าทำการเช็ดที่ละองค์ หากเป็นกรอบรูปก็ใ ห้ใช้ฟองน้ำชุบน้ำบิดหมาดๆ แล้วนำมาเช็ดฝุ่นต่างๆ ออกให้หมดดี

2 จากนั้นให้อัญเชิญพระพุ ทธรูปทั้งหมดที่ได้มีไปว างเอาไว้ที่พาน โดยมีถาดรองบนโต๊ะ พร้อมทั้งประดับประด าโต๊ะด้วยด อ กไม้หอม กลีบด อ กไม้ และพวงมาลัยที่ได้จัดเตรียมเอ าไว้ให้สวยงาม

3 ต่อมาจะทำก ารเตรียมในเรื่องข องเครื่องหอม โดยการโรยด อ กไม้หอม พวงมาลัย น้ำหอม น้ำอบ หรือน้ำปรุง ใส่เอาไว้ในขันน้ำสะอาด จัดเตรียมเอาไว้สำหรับก ารสรงน้ำพระ

4 หลังจากนั้นก็หันม าทำความสะอ าดที่ประดิษฐ์ฐ านองค์พระประจำบ้าน หิ้งพระ โต๊ะห มู่บูชา และสิ่งของที่เกี่ยวกับประดิษฐ์ฐ านองค์พระให้สะอาดสะอ้ านเรียบร้อยดี

5 ขั้นตอนสุดท้าย ให้ทุกคนในบ้ านตั้งจิตอธิษฐาน และร่วมสรงน้ำพระไปพร้อมๆ กัน โดยจะนำขันน้ำที่ไ ด้ใส่เครื่องหอมเตรียมเอ าไว้มาทำการสรงที่พระพุทธรูปให้ครบทุกองค์ พร้อมกับการกล่ าวขอขมาตามด้านล่างนี้

การกล่าวขอขมาก่อนสรงน้ำ

– ก่อนอัญเชิญพระพุ ทธรูปไปประดิษฐ านที่สรงน้ำ ให้กล่าวขอขม าเพื่อไม่ให้เกิดโทษ โดยการตั้งนะโม 3 จบ และตามด้วย ระตะนัตตะเย ปะมาเทนะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต แล้วจึงอัญเชิ ญพระพุทธรูปไปยั งที่ประดิษฐาน

– ก่อนเริ่มสรงน้ำพระพุทธรูปด้ วยน้ำสะอาดที่ปรุงด้ วยเครื่องหอมนั้น ให้ตั้งนะโม 3 จบ และตามด้วย อิมินา สิญฺจะเนเนวะ โรโค โสโก อุปัททะโว นิพพันตุ สัพพะโส เอเต สุขี โหนตุ นิรันตะรัง เพื่อกล่าวคำอธิษฐาน แล้วค่อยตักน้ำสรงพร ะพุทธรูปต่อไป

เป็นสิ่งปฏิบัติขั้นตอนที่ถูกต้อง สำหรับวิธีการสรงน้ำพระที่บ้าน หากท่านไหนที่กำลังมองห าวิธีอยู่แล้วก็นำวิธีนี้ไ ปปฏิบัติตามกันดูได้ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการสร้ างจิตใจที่ให้คว ามบริสุทธิ์ผุดผ่อง

ขอขอบคุณที่มา kapook