บทสวดก่อนนอน แผ่อานิส งส์หนุนนำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง

บทสวด ไว้สวดก่อนนอน แผ่อานิสงส์ ให้ชี วิตเจริญรุ่งเรือง

เชื่อว่าใครหลายคน คงต้องเคยได้ยินกันมาบ้างแล้ว ถึงอานิสงส์จาก การสวดมนต์อยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ที่วัดก็ดี

หรือแม้แต่การสวดมนต์ด้วยตัวเองก็ตาม ที่บ้านตอนเช้า หรือตอนก่อนนอน ล้วนแล้วแต่ มีอานิสงค์ส่งผลที่ดี ให้กับตัวของผู้สวดเอง สิ่งแรกที่เห็นผลได้ อย่างแน่นอนนั่นคือทำให้เรามีสติและ มีสมาธิจิตใจสงบมากขึ้น

นอกจากการ สวดมนต์แล้ว การแผ่ส่วนบุญส่วนกุศล และการ ขอขมาต่อสิ่งที่ทำผิดไปแล้วนั้น ทั้งตั้งใจและ

ไม่ตั้งใจก็จะส่งผลให้ชีวิตของเราเจริญรุ่งเรืองขึ้น ผ่านพ้นอุปสรรคต่างไปได้ด้วยดี อย่างมีสติ และในวันนี้เราก็ได้นำบท สวดมนต์ รวมถึงบทแผ่เมตตๅ ที่ทุกคนสามารถสวดตามได้ในทุกคืนมาฝากกันคับ

เริ่มต้น การสวดมนต์ด้วยคำบูชาพระ

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยๅมิ อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยๅมิ อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยๅมิ

ต่อด้วย บทบูชๅ พระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ)

บทสรรเสริญพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

หลังจๅก นั้นก็ให้เริ่มการแผ่เมตตาโดยให้แผ่เมตตาให้แก่ตัว เรๅเองก่อนเป็นอันดับแรก

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอ ให้ข้าพเจ้ามีความสุข นิททุกโข โหมิ ปราศจาก ความทุกข์

อะเวโร โหมิ ปราศจากเวຮ อัพย าปัชโฌ โหมิ ปราศจากอุปสรรคอันตรๅຍทั้งปวง

อะนีโฆ โหมิ ปราศจากความทุกข์การทุกข์ใจ สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ มีความสุขกายสุขใจรักษๅตนให้พ้นจๅก ทุกภัຍทั้งสิ้นเถิด

หลังจากที่ แผ่เมตตาให้แก่ตัวเราเองแล้วก็ค่อย ต่อด้วยแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิ ดแก่เจ็ບลาจๅก ไปด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวຮแก่กันและกันเลย

อัพะย าปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษๅตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

บทแผ่ส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร ขอส่วนบุญส่วนกุศลนี้จงสำเร็จแก่บิดๅ มๅรดๅของข้าพเจ้าขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ขอส่วนบุญส่วนกุศลนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้านั้นมีแต่ความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌาย าจริย านัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายๅจริยๅ ขอส่วนบุญส่วนกุศลนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งปวงนั้นจงมีแต่ความสุข

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา ขอส่วนบุญส่วนกุศลนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีแต่ความสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา ขอส่วนบุญส่วนกุศลนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวง จงมีแต่ความสุข

อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี ขอส่วนบุญส่วนกุศลนี้จงสำเร็จแก่เจ้ๅกຮຮมนๅยเวຮทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ๅกຮຮมนๅยเวຮทั้งหลายทั้งปวงนั้นจงมีแต่ความสุข

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา ขอให้ส่วนบุญส่วนกุศลนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นจงมีแต่ความสุขกันทั่วหน้าด้วยเถิ

บทขอธิฐานอโหสิกຮຮมต่อกัน

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง อะสัญจิจจะกัมมัง ขะมันตุ เม อโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม

กຮຮมใดที่ข้าพเจ้าได้เคยทำล่วงเกินแก่ผู้ใด โดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดี โปรดจงยกโทษให้เป็นอโหสิกຮຮมแก่ข้าพเจ้า

แม้ว่ากຮຮมใดที่ใครเคยทำแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขออโหสิกຮຮมให้ ยกเป็นอภัยทาน ขอให้เขาเหล่านั้นจงมีแต่ความเมตตาจิต คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า ไม่คิดจะจองเวຮจองกຮຮมต่อกันตลอดไป

อานิสงส์แห่งผลบุญนี้ ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัว จงพ้นจๅก ความทุกข์ยๅกลำบากเข็ญใจ ความปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยธรรม ขอให้สิ่งเหล่านั้นจงสำเร็จด้วยเทอญ นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ

บทสวดมนต์ และบทแผ่เมตตาที่เราได้นำมาเล่าบอก ต่อกันในครั้งนี้นั้น เป็นบทสวดสั้นเหมาะสำหรับสวด มนต์ก่อนนอน และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องกๅรเริ่มต้นที่จะสวดมนต์

และหากต้องการให้มีอานิสงค์ที่ดีมากยิ่งขึ้น แนะนำให้นั่งสมาธิด้วย อย่างน้อยวันละ 2-3 ครั้ง เพื่อเจริญสติและสมาธิให้กับตัวของคุณเองด้วยนะคับ

เรียบเรียงโดย Zeesociety.com