ต้นว่านร ว ยไม่เลิก ปลูกติดไว้ที่บ้านสักต้น เสริมโชคลาภ

ต้นว่านร ว ยไม่เลิก ปลูกติดไว้ที่บ้านสักต้น เสริมโชคลาภ

วันนี้เราจะพามารู้จักว่านชนิดหนึ่งที่เป็น มงคลและควรหามาปลูกไว้ที่บ้านอ ย่ างมาก เ พ ร า ะเชื่อว่าว่านชนิดนี้ปลูกแล้วจะทำให้เราได้โชคได้ลาภ ทำมาค้ าขึ้น

เรียกเ งิ นเรียกทองเข้าหา น่าส น ใ จกันใช่ไหมล่ะ งั้นเราไปดูกันดีกว่าว่ามันคือต้นอะไร

เรียกได้ว่าไม่ใช่เรื่องน่าประหล าดใจสักเท่าไหร่ สำหรับคนไทยอ ย่ างเราๆที่นับว่าการเสี่ย งโ ช คอยู่ในสายเลือ ดและเป็นของที่อยู่คู่กันกับคนไทยมาโดยตลอ ด

ต้นว่านร ว ยไม่เลิก จัดเป็นว่ า น มงคลเสริมโ ช คลาภ โดยมีความเชื่ อว่าจะช่วยส่งเสริมความร ว ย โ ช คลาภเรียกเ งิ นทองรวมถึงกิจการงาน และการค้ าข า ยให้มั่งคั่งมากขึ้น

นิยมปลูกประ ดั บ ในกระถางตั้งประ ดั บ ไว้หน้าบ้าน และในอาคารหรือในห้องทำงาน เหมาะสำหรับพ่อค้ าแม่ค้ าและนักธุรกิจ และผู้ที่ส น ใ จทั่วไป ถิ่นกำเนิด และการแพร่กระจาย ว่ า น ร ว ยไม่เลิกมีต้นกำเนิดจากแอฟริกาใต้ และนำเข้ามาในเอเชียและประเทศไทยเพื่อปลูกเป็นไม้ประ ดั บ

ลำต้นว่ า น ร ว ยไม่เลิก มีลักษณะเป็นหัวซึ่งอาจพบเป็นหัวใต้ดินหรือโผล่ให้เห็น เป็นหัวบนดิน หัว ว่ า น ร ว ยไม่เลิกมีลักษณะกลม สีเขียวอม ข า ว ล้อมรอบด้วยกาบใบส่วนปล า ยหัวแหลม เนื้อหัวภายในมีสี ข า ว

ใบว่ า นร ว ยไม่เลิก ออ กเวียนสลับกันรอบหัว ใบมีรูปหอ ก โคนใบสอบ ปล า ยใบแหลมและโค้งลงด้านล่าง ใบย าวประมาณ 15-25 เซนติเมตร กว้างประมาณ 3-5 เซนติเมตร

ขอบใบเรียบ และโค้งเข้าหากลางใบ แผ่นใบมีสีเขียวอ่อนและแผ่นใบด้านบน มีจุดประสีเขียวเข้มหรือสีเขียวอมดำกระจายเป็นจุดทั่วแผ่นใบ

ด อ กว่ า นร ว ยไม่เลิก ออ กด อ ก ได้ตลอ ดเมื่อถึงช่วงอายุ ด อ ก ออ กเป็นช่อแทงออ กจากปล า ยหัว ประกอบด้วยก้านช่อ ด อ ก กลม สีเขียวอ่อน ย าวประมาณ 10-20 เซนติเมตร
ปล า ยช่อ ด อ ก ประกอบด้วย ด อ ก เรียงซ้อนกันจำนวน มาก ด อ ก อ่อน มีลักษณะกลม สี ข า ว เมื่อ ด อ ก บาน กลีบ ด อ ก จะแผ่ออ ก แผ่นกลีบ ด อ ก มีสี ข า ว

ผลของ ว่ า น ร ว ยไม่เลิก จะไม่พบเนื่องจากไม่มีการติดผลหลังด อ ก บาน

การปลูกลงแปลง ควรปลูกบริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่หรือไม้ประ ดั บชนิดอื่นที่สูงกว่า และสามารถเป็นร่มให้แก่ ว่ า น ได้

มาดูส่วนในเรื่องความเชื่ อ กัน

1 ส่วนค าถากำกับสำหรับใช้ตอนปลูกและเวลารดน้ำ
ตั้งนะโม 3 จบ แล้วท่อง ค า ถ า 3 จบ มหาลาโภ โหตุ ภวันตุเม

2 วัน มงคลการปลูกและทิศมงคล

แนะวันอังคารช้างขึ้นเดือน 6 เป็นช่วงที่เกิดขึ้นระหว่างคืน เดือน มืดจนถึงคืนวันเพ็ญ โดยใช้ด้านสว่างของด วงจันทร์เป็นตัวกำหนด หากไม่สะดวกก็สามารถปลูกในวันอังคารข้างขึ้นเดือนใดก็ได้หรือให้ทำการปลูกในวันพุธ

3 สำหรับทิศมงคลและตำแหน่งการจัดวางเพื่อข อ ห ว ย

ให้หันไปทางทิศตะวันออ กหรือทิศเหนือของบ้าน หรือถ้าหากวาง เป็นกระถางที่โต๊ะทำงาน ให้วางไว้ในทิศตะวันออ ก เพื่อช่วย ดึงดู ดเรื่องเ งิ นทอง โช คล าภ ให้รดน้ำก่อนตะวันขึ้น หรือหลังตะวันตกดิน ไม่ควรรดเยอะ เ พ ร า ะจะทำให้ว่านเ ฉ าและต า ยส่งผลให้โช คชะต าสิ่งดีๆห า ย ออ กไปจากเรา

4 วิธีขอห ว ยกับต้นร วยไม่เลิก

ขอหว ยต้นร วยไม่เลิก ก็ต่อเมื่อเริ่มมีหน่อ กำลังจะออ กดอ กหรือ ดอ กออ กแล้ว กำลังจะบาน นับว่าคุณกำลังจะมีโช ค ให้ เริ่มปฏิบัติการส่องเล ขเด็ ด

โดยนำแป้งทาบริเวณใบหรือ ด อ กจากนั้นใช้นิ้มือลูบไปเรื่อยๆ แล้วมองหาดูรอยแป้งที่รวมตัวที่จะสามารถมองเห็นเป็น ตัวเลข ซึ่งรอยตัวเลขบางรอย ก็เห็นได้ชัดหรืออาจจะเห็นไม่ชัด ขึ้นอยู่กับการใช้สมาธิเพ่งมองหาตัวเลขขึ้นอยู่กับด ว งของผู้เ สี่ ย งโ ช ค

ที่มา คลังคำคม kiddeepoรt