ใครดื่มกาแฟเป็นประจำ วันละ 1แก้ว ช่วยชะลอวัย

เชื่อว่าหลายคนชื่นชอบมากสำหรับก า รดื่มกาแฟ กาแฟ เป็นเครื่องดื่มที่ใครหลายคนชื่นชอบ บางคน ขาดไม่ได้เลยต้อดื่มทุกวัน

ซึ่งหลายคนยังไม่รู้มาก่อนว่ากาแฟนมีประโยชน์เยอะ ทั้งป้อง กั น โ ร ค ตั บ

ป้องกัน ส ม อ งเ สื่ อ ม ที่สำคัญ มีส่วนช่วยให้ในก า ร ช ะ ล อวั ยอีกด้วย กาแฟมีดียังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะ

1 การดื่มกาแฟเป็นประจำ ช่วยล ด อั ต ร า ค อ เลสเตอรอล ป้องกันโ ร ค หั ว ใ จ ในกาแฟมีนิโคติน แต่ไม่ใช่ชนิดเดียวกับใน บุ ห รี

แต่เป็นวิตามิน B รวมชนิดหนึ่ง ที่ร่างกายต้องก า ร ช่ ว ย ล ดค อ เลสเตอรอลในเส้นโลหิต จึงป้องกัน โ ร ค หั ว ใ จและหลอ ดโล หิ ตแข็งตัวได้

2 กาแฟ เพิ่มไ ข มั นชนิด ดีให้ร่างกาย ป้องกันหลอดโลหิตแข็งตัว ตามผลการวิจัยพบว่า คนที่ดื่มกาแฟ บ่อยๆ

จะมีไขมันชนิด HDL เพิ่มขึ้น ซึ่งไขมันชนิดนี้จะขับไล่ คอเ ลสเ ตอรอลออกไป ป้องกันห ลอดโ ล หิ ต แ ข็ ง ตั วได้

3 การดื่มกาแฟเป็นประจำ ช่วยละลายไขมัน กาแฟที่ดื่มหลังอิ่มอาหาร ช่วยให้ไขมันแตกตัว และให้พลังงานทดแทน จึงลดอ้ ว นได้ด้วย

4 การดื่มกาแฟเป็นประจำ ช่วยป้องกันโร ค ห อ บ โ ร คนี้คือ อาก า ร ภู มิ แ พ้ ช นิ ด หนึ่ง

โดยทั่วไป เมื่อมีปร ะส า ทสำรองไม่ถูกกระ ตุ้ นจะไม่มีอาการหอบเกิดขึ้นง่ายๆ

แต่ถ้าหากประ ส า ทสัมผัสสำรองถูก กระตุ้น จะเกิดอาก า รหอบทันที ค าเ ฟ อี นในกาแฟจะระงับการตึงเครียดของ ประสาทสัมผัสสำรอง ลดการเกิดโ ร ค ห อบ

5 การดื่มก า แ ฟเป็นประจำ ช่วยเพิ่มก า รไหลเวี ย นของโ ลหิ ตในส ม อ งและสมรรถภาพส ม อ ง มีผู้ชี่ยวชาญสรุปผลก ารวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาว่า

ความหอมของกาแฟ ช่วยกระ ตุ้ นส ม อ งให้ทำงานได้เร็วขึ้น และมีสมาธิ

ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น นั้นเป็นเพราะกลิ่นกาแฟ ทำให้โ ล หิ ตไหลเวียนใน ส ม อ งเพิ่มขึ้น

6 การดื่มกาแฟเป็นประจำ ช่วยป้องกันมะ เร็งตับ มะ เร็งลำใส้ และมะ เร็งในช่ อ ง ปาก จากผลก า รทดลองจริง

พบว่ากาแฟมีประสิทธิ ภาพป้องกันโ ร คขั้นต้น โดยเฉพาะ ในคาเฟอีนมีกรดอะซิติก ที่ช่วย ป้อ งกันโ ร คต่างๆดังกล่าวได้

7 ดื่มกาแฟเล็กน้อยทำให้น้ำย่อย ในก ร ะเ พ า ะดีขึ้น ไขมันแตกตัว หากได้ดื่มกาแฟเล็กน้อยหลังทานอาหารเสร็จ คาเ ฟอี น

ในกาแฟจะมี ประโยชน์ต่อกระเพา ะโด ยต รง น้ำย่อยที่กระเพาะและตั บ อ่ อ นจะเพิ่มขึ้น ไขมั น ถูกผ ล า ญได้ดีมา กขึ้น

8 การดื่มกาแฟเป็นประจำ ช่วยลดกา รเกิดโ ร ค ตั บ ตามที่นักวิชาก ารสำรวจแล้วพบว่า กาแฟช่วยลดผ ล ร้า ยที่จะมีต่อตับได้อ ย่ า งมี นัยสำคัญ

9 การดื่มกาแฟเป็นปร ะ จำ ช่วยขั บไ ล่ ควา มช ร า อ็อกซิเจน เป็นส า รที่ร่างกายต้องก ารมากก็จริง

แต่ถ้ามีออกซิเจนมากไป ทำใ ห้มี โอกาสเป็นม ะ เร็ งสูงและแก่เร็ว โดยเฉพาะกาแฟที่เข้มข้น จะทำให้ออ กไ ซด์แ ตกตัว ลดการเกิด มะ เ ร็ งได้ ก ระ ตุ้ นก ารผ ลา ญอ าหารในร่างกายได้ดี

10 การดื่มกาแฟเป็นประจำ ช่วยแก้ ป ว ดศีรษะ กาแฟมีส่วนผสมของคาเฟอีน ที่ขย า ยหลอ ดโ ล หิ ต ระงับอาก า รตึง ปว ดได้เช่นเดียวกับย าแก้ปว ด

และยังช่วยขับปัสสาวะ ละลา ยไขมั น ในเส้นโลหิต และช่วยบรรเท าอาการ มึ นศีรษะได้