5 ก ร ร มของการนอกใจ ทำให้ต้องทุกข์ไปตลอดชีวิต

5 ก ร ร มของการนอ กใจทำให้ต้องทุ ก ข์ไปตลอ ดชีวิต

หล า ยคนน่าจะเคยได้ยินกันว่าถ้าผิ ดศี ลข้ อ 3 ที่ว่าด้วยเรื่องการห้ า มประพฤติผิ ดในกาม หรือ กาเมสุมิจฉาจาร า เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ

จะต้องตกนรก โดยชดใช้ก ร ร มด้วยการปีนต้นงิ้วที่มีหนามเป็นเหล็กแหลมพุ่งออ กมาทิ่มแทงตัว

มีอีกาปากเหล็กคอยไล่จิกจากด้านบน และมีสุนั ขตัวใหญ่ไล่กัดจากด้านล่าง ซึ่งเป็นโ ท ษทัณฑ์ที่เกิดจากการผิ ดผัว ผิ ดเมีย เป็นกิ๊ก เป็น มือที่สามนั่นเอง

ประเด็นเรื่องศี ลข้ อ 3 เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน ซึ่งหากตกเป็นทาสของกิเ ล สก็มีโอกาสผิ ดศี ลข้ อ 3 ได้สูงมาก และการจะถือว่าผิ ดศี ลข้ อนี้หรือไม่

นั้น ต้องเกิดจากการมีเ พ ศสัมพันธ์กันเท่านั้น ที่สำคัญต้องกระทำระหว่างเ พ ศชายและเ พ ศหญิงเท่านั้นด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับผู้ชาย

แม้จะมีเจ้าของแล้วก็ต ามทั้งคู่ หรือผู้หญิงกับผู้หญิงไม่ถือว่าผิ ดศี ลข้ อ 3

สามีที่นอ กใจภรรย า อาจจะมีความสุขชั่ วครั้งชั่ วคร า ว แต่รู้หรือไม่ว่าในอนาคตอันใกล้ ที่จะถึงนี้คุณจะต้องพบเจอ กับเวรก ร ร ม ก ร ร ม ที่ทำกับคนที่รัก ก ร ร ม ที่ทำให้คนที่รักคุณเ สี ยใจ

ยิ่งเค้ารักคุณซื่อสัตย์ ต่อคุณมากแค่ไหน คุณก็จะยิ่งต้องได้รับเวรก ร ร ม หนักเท่านั้น ใครที่กำลังคิดจะนอ กใจ หรือ กำลังนอ กใจภรรย าอยู่ต้องมาอ่ านจะได้ตระหนักถึงเวรก ร ร ม

ก ร ร ม ในชาตินี้ที่ต้องได้รับ

1. จะต้องพลัดพร า กจากคนที่รัก
ก ร ร ม แรกที่ต้องพบเจอคือคุณจะต้องถูกพลัดพร า ก จากคนที่รัก ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว หรือคนรัก ต่อให้คุณเลิกกับภรรย าไป ภรรย าใหม่หรือเมียน้อย

ก็จะไม่จงรักภัคดีต่อคุณ จะต้องมีปัญหา ทำให้เลิกร า กันอีกครั้ง อนาคตจะโดดเดี่ยว ไม่มีคู่รัก ไม่มีครรักจริง

2. ชีวิตไม่รุ่งเรืองขัดสน
ชีวิตไม่เจริงรุ่งเรือง ทำมาค้าขาย ก็ไม่ขึ้น ทำอะไรก็ติดขัด เ งิ นทองขัดสนไม่พอใช้ ชั กหน้าไม่ถึงหลัง เมื่อย ามมีปัญหาจะไม่มีใครยื่น มือเข้ามาช่วย ต้องคิดเองทำเองอยู่ คนเดียวชีวิตเหมือนตัวคนเดียว พอคุณไม่มีเ งิ นไม่มีอะไรแล้วคิดอยู่ หรอว่าคนใหม่เค้าจะเอาคุณ

3. ไม่มีสง่าร า ศรี
ไม่มีสง่าร า ศรี ดูหม่น ห ม อ ง ผู้คนไม่นับหน้าถือต า ลูกน้องไม่เคารพนับถือ เจ้านายไม่เอ็นดูเหมือนก่อน เหตุเพร า ะ คุณ โ ก ห ก หลอ กลวง

แม้กระทั่งคนที่รักคุณ จึงไม่แปลกที่คุณจะ โ ก ห ก พวกเค้าบ้าง ดูเป็นคนไม่จริงใจไม่น่าเชื่อถือ คำพูดไม่ศักดิ์สิ ทธิ์ ดูเป็นคนไม่จริงใจ

4. ลูกจะไม่เชื่อฟัง
ก ร ร ม ข้ อต่อมา หากคุณมีลูก ลูกๆ จะไม่เชื่อฟังคุณ เพร า ะเค้าเล็งเห็นแล้วว่าคุณไม่ใช่ตัวอ ย่ างที่ดี จึงไม่จำเป็นต้องทำต ามที่คุณบอ ก ก ร ร ม หนักเข้า

ลูกๆ จะไม่เคารพนับถือ จึงเป็นสาเหตุทำให้ลูกดื้อรั้น ไม่เชื่อฟัง ไม่เคารพ ก ร ร ม นี้เป็นก ร ร ม ที่จะต้องพบเจออ ย่ างแน่นอน

5. เ จ็ บ ป่ วย ง่าย
ก ร ร ม ที่ต้องพบเจออีกข้ อก็คือ คุณจะต้องเ จ็ บ ป่ วย ง่าย มักมากใน ก า ม จะมีโร ค ติดต่อทางเพ ศสั มพั นธ์ จะเกิดความเครี ย ด สะสม

ทำให้เป็น โร ค วิ ต ก กังวล โ ร ค ทางประส า ท เ จ็ บ ป่ วย ง่ายเ จ็ บ ออ ดๆ แอดๆ จะดีก็ไม่ดี จะห า ยก็ไม่ห า ย ร่ างก ายจะเ จ็ บ ป ว ด จิตใจจะหม่ น ห ม อ ง

ก ร ร ม ในชาติหน้าที่ต้องพบเจอ

1. ต้องพบเจอ กับเรื่องที่น่าอับอาย
ในชีวิตเกิดมาจะต้องพบเจอ กับเรื่องที่น่าอับอาย มีเรื่องทำให้ข า ยขี้หน้า ยิ่งหากเกิดเป็นหญิง ยิ่งจะได้รับก ร ร ม หนักนัก นี่คือผลก ร ร ม จากการปิดบัง หลอ กลวง ชีวิตก็จะต้องอยู่แบบหลบๆ ซ่อนๆ เช่นกัน

2. ชีวิตจะลำบาก
ชีวิตเกิดมาจะ ต้องพบเจอ กับความรำบาก ไม่มีคนช่วยเหลือเกื้อ กูล อาภัพรัก เจอแต่คนหลอ กลวง ชีวิตต้องดิ้นรนต้องหาเองถึงจะมีถึงจะได้

ทำกิจการใดๆ ก็จะไม่รุ่งเรือง ทำอะไรก็ไม่ค่อยขึ้น ทำคุณคนก็ไม่ขึ้น ถือว่าเป็นคนชีวิตอาภัพต้องเจอเรื่องผิ ดหวังในชีวิต

3. พิ ก าร ไม่สมประกอบ

คนที่ผิ ดศิลข้ อสาม โบร า ณเชื่อ กันว่าจะมีรูปร่างพิก าร หรือไม่ส ม ประกอบ ทำให้อับอาย อวั ย ว ะ เน่ า อวั ย ว ะ ไม่สมประกอบ

ทำให้เป็นที่อับอายไม่กล้ามีลูกมีเมีย ไม่กล้ามีแฟน ทำให้เป็นคนอาภัพรัก และทำให้ตนเองรู้สึกไร้ค่า อับอ า ย

นี่ก็คือเวรก ร ร ม ที่คนนอ กใจ จะต้องพบเจอ การที่หักหลัง คนที่รักคุณ ท ร ย ศ กับความภักดีที่เค้ามีให้คุณ คุณก็จะต้องเจอ กับความเ จ็ บ ป ว ด ที่สาสมเช่นกัน

ดังนั้นถ้าไม่รักเค้า ถ้าไม่พอใจเค้า ควรเลิกกันแต่โดยดี อ ย่ าหักหลังโดย การที่ไปมีคนอื่น เพร า ะเวรก ร ร ม มันจะต ามคุณทันทั้งในชาตินี้และชาติหน้าอ ย่ างแน่นอน

ที่มา gangbeauty today.line kidnankidnee