วิธีการทำให้กล้วยแ ต ก หน่อ ต้นงามผลดกดี

วันนี้มีเคล็ดลับการทำให้กล้วยแ ต ก หน่อเร็วมาฝาก

วิธีที่ 1 การตั ด แต่งหน่อ กล้วย หลังการปลูกกล้วย 5-6 เดือน ในระยะที่ยังไม่ต กเครือ

ให้เก็บหน่อไว้2 หน่อ แต่ไม่ควรเกิน 3 หน่อ โดยให้หน่อ อยู่ตรงกันข้าม โดยมีต้นแม่กั้นกลาง เพราะจะได้หน่อที่แข็งแรงที่สุด

ส่วนหน่อที่ออกตามมา เรียกว่า หน่อตาม ให้ตั ดออกแล้วค ว้ า น ใ ส้ ใ น ทิ้ง ร า ด ด้วยน้ำมันก๊ า ด

พอหลังจากเก็บเกี่ยวผลแล้วให้ตั ด ต้นเดิมทิ้ง รั ก ษ า หน่อไว้ 1-2 หน่อแทนต้นแม่ต่อไปได้อีก 3-4 ปี ขึ้นอยู่กับการดูแล รั ก ษ า

ทั้งนี้ต้องตั ด แ ต่ ง ใบที่แห้ง เหลือไว้เพียง 7-8 ใบ จนถึงระยะใกล้ตกเครือตั ด ให้เหลือใบที่สมบูรณ์ไว้เพียง 4-5 ใบ ก็พอ

วิธีที่ 2

หากปลูกกล้วย ต้นเดือนกันย า ยนถึงเดือนพฤศจิก ายน ประมาณเดือนมิถุนายน

กล้วยจะแ ต ก หน่อตามขึ้นมาประมาณ 4-7 หน่อต่อกอ เมื่อหน่อตามมีใบคลี่แล้ว ควรทำการป า ด ยอดทิ้ง

วิธีการ ให้ป า ด ในแนวเฉียงขึ้น กะความย า ว ของหน่อที่จะเหลือไว้หลังจาก ป า ด ให้สูงจากพื้นดินขึ้นมาประมาณ 20 นิ้ว

จากนั้นทำการป า ด หน่อให้เฉียงกลับด้าน(ทิศตรงข้ามกับการป า ด ครั้งแรก)

ทุกๆ 15 วัน จะทำให้โคนหน่อ กล้วยข ย า ย ใหญ่ขึ้นเหมาะที่จะนำไปปลูกต่อไป

คำแนะนำ ความถี่ในการ ป า ด นั้นขึ้นอยู่กับความต้องการเลี้ยง ห น่ อ กล้วยของเกษตรกรว่า ต้องการให้จะเลี้ยงให้หน่อมีขนาดอ ว บแค่ไหน

การตั ด แต่งใบกล้วย ขณะที่มีการแต่งห น่ อ ควรทำการตั ดแต่งใบกล้วยควบคู่ไปด้วย และควรตั ดแต่งใบกล้วยไปจนกว่ากล้วยจะตกเครือ

การตั ด ให้เหลือใบกล้วยไว้กับต้น 10-20 ใบต่อต้น ตัดด้วยมีด ขอให้ชิดต้นกล้วย อ ย่ า ให้เหลือก้านกล้วยยื่นย า ว ออกมา

เพราะส่วนที่เหลือยื่นย า ว ไว้นั้น จะเหี่ยวและ รั ด ลำต้น ซึ่งอาจจะทำให้ลำต้นส่วนกลางขย า ย ได้ไม่มากเท่าที่ควร