ไหว้เจ้าที่กลางบ้านทำทุก 3-6เดือน ชีวิตดีขึ้นทำแล้วดีกับตัว

ไหว้เจ้าที่กล า งบ้าน ทำทุก 3-6 เดื อน ชี วิ ตดีขึ้น ทำแล้ วดีกั บตัว

ทำบ่อย ท่านจะให้โชค เปิดทางสว่าง ชีวิตราบรื่น ทำไมต้องไหว้ เจ้าที่กลางบ้าน เจ้าที่ที่อยู่ในตัวบ้านคือเจ้าที่เจ้าทางเจ้าของบ้านของเรือน ซึ่งต่างกับศาล พระภูมิ ที่เป็นเจ้าที่ที่เราเชิญท่านลงมาเพื่อปกปักรั กษ า

การไหว้ ดังกล่าวจึงเป็นการไหว้ เจ้าที่ที่มีอยู่แล้วในตัวบ้าน ดั งนั้ น เราจึงควรไหว้ ทุก 3-6 เดือนต่อครั้ง (เป็นอ ย่ างน้อย) เพื่อเป็นการขอขมา ในบางครั้งที่ทำอะไรล่วงเกินไป โดยสามารถไหว้ ได้เองทุกเวลาเที่ยงของวันอังคารและวันเสาร์ เพราะถือเป็นวันรับ โดยให้จัดเตรียมอุปกรณ์การไหว้ ดังนี้

วิธีการไหว้ เจ้าที่กลางบ้าน

1. เทียน 1 คู่ ธูป 5 ดอก

2. ดาวเรือง 9 ดอก

3. น้ำ 5 แก้ว

4. ผลไม้ 9 อ ย่ า ง เพื่อความเป็นศิริมงคล

5. หมากพลู 9 คำ

ซึ่งผลไม้แต่ละชนิดก็มีความหมายแตกต่างกัน เช่น

-องุ่น เพื่อช่วยในเ รื่ อ งการเ งิ น หรือทรัพย์สมบัติที่เพิ่มพูนขึ้น

-กล้วย จะช่วย ให้สิ่งต่างที่ทำง่ายขึ้น

-แก้วมังกร เพื่อช่วยในเ รื่ อ งการปกครองลูกน้องบริวารสำหรับเจ้าของกิจการ

-สับปะรด เพื่อจะได้มีหูตากว้างไกล

วิธีการจัดของ

ให้ใช้ผ้าขาว ปูกลางบ้าน โดยหันหลังให้กับประตูหน้า แล้วเอาของทุกอย่ า งวางบนผ้าขาว จากนั้นให้จุดธูปเทียนแล้วกล่าวขอขมา ว่า

“ข้าแต่เเจ้าที่เจ้าทาง เจ้าของที่เจ้าของทาง เจ้าของบ้านเจ้าของเรือนบ้านเ ล ขที่บ้านหลังนี้ วันนี้เป็นวันดี ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล) นำเครื่องสักการะบูชามาตั้งถวาย เพื่อขอขมาก ร ร ม หากมีสิ่งใดก็ตามที่ข้าพเจ้าไได้ทำผิดไปทั้งตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี ทั้งรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดี ข้าพเจ้าขออโหสิก ร ร มท่าน ขอท่านจงโปรดงดโทษเว้นโทษและอโหสิก ร ร ม ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ และโปรดช่วย . (อธิฐานขอตามปรารถนา)”

จากนั้นให้รอจนธูปหมด (ภายในบ้าน) แล้วค่อยดั บเทียน และลาผลไม้ โดยวิธีการก็คือให้จับที่ตัวพานหรือถาดผลไม้แล้วพูดว่า

“ขอแดนขอชานให้ลูกให้หลานกิน เพื่อความเป็นศิริมงคล” จากนั้นก็นำไปทานได้เลย

เรียบเรียง newsupdatees