ทำนาผักบุ้งแก้ว ปลูกครั้งเดียวข ายได้ตลอดปี

สวัสดีแฟน เพจบ้านและสวน ในทุกวันเราจะมีวิธีการปลูกผักต่าง ในแบบไว้ทานเองและขายพร้อที้งขั้นตอน การดูแล ร่วมด้วยเทค นิคที่ทำให้ผักงาม โตไว หรือ ผลไม้ต่างๆ มานำเสนอแนะนำให้กัน เพือได้เป็นความรู้และประโยขน์ต่อทุกคน ไปชมขั้นตอนและรายละเอียดกันเลยจร้า

วันนี้จะพาไปรู้จักแม่ น ว ล ศิริหนองหว้า เกษตรกรบ้านจาน ต.ทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ที่ปลูกผักบุ้งแก้ว สร้าง อ า ชีพสร้างรายได้ วันละ 300-500 บ าท อ ย่ า ง ยั่งยืน

แม่นวลกล่าวว่า แต่เดิมแม่นวลปลูกข้าวมาก่อน แต่เนื่องด้วย พิ ษ เศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้ผล ผ ลิ ต และรายได้ไม่ดีเท่าที่ควร แม่นวลจึงมีความคิดหันมาปลูกผักบุ้งแก้ว

โดยปลูกจากที่นาที่เคยปลูกข้าวมาก่อน สรรหา เ ม ล็ ด พั น ธุ์ จากตลาดชุมชนของหมู่บ้านมาลองปลูก หลังจากนั้นก็นำไป ข า ย ตามหมู่บ้าน มีคนมา ซื้ อ ประจำ จนขายหมดเกลี้ยงในทุกๆวัน

แม่นวลกล่าวว่า มันก็แล้วแต่วัน โดยประมาณ 80-100 กำ ตามกำลังของแม่นวล มีลูกค้ามารับเองถึงหน้า ส ว น โดยที่ไม่ต้องออกไป ข า ย เอง ส่งออกให้ ส ห ก ร ณ์ และโครงการโคกหนองนา รายได้โดยประมาณอยู่ที่ 300-500 บ าท

หาก อ ย า ก ปลูกต้องเริ่ม อ ย่ า ง ไร

เริ่มต้นจากการลอง ศึ ก ษาดู สำหรับใครที่สะดวกก็สามารถเข้ามาที่สวนแม่นวลเพื่อเอา เ ม ล็ ด พั นธุ์ ผักบุ้งแก้วไปปลูกได้หรือจะมาขอคำแนะนำในการปลูกก็ได้ ซึ่งมีคนมาเอาจากสวนไปปลูกเยอะมากแล้ว

วิธีก็ง่ายๆ ให้เริ่มจากการพรวนดิน เอาน้ำใส่พอประมาณ แล้วก็นำผัก บุ้ ง แก้วมาปลูก เมื่อปลูกได้ 7-15 วัน หลังจากนั้นก็ใส่น้ำและใส่ ปุ๋ ย

หากดูแล รั ก ษ า อ ย่ า ง ดี ประมาณ 20-25 วันก็สามารถเก็บผลผลิตได้ โดยการปลูก 1 ครั้ง สามารถเก็บผลผลิตได้นานถึง 6 เดือน

ถือเป็นอาชีพที่สร้าง ร า ย ได้เข้าครอบครัว มีรายได้ทุกวัน หากใครสนใจมีช่องทางการติดต่อ

แม่ น ว ล ศิริหนองหว้า โทร. 086-0199842 สวนตั้งอยู่ที่ บ้านจ า น ต.ทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ขอบคุณที่มา youtube channel เกษตรกรไทย สร้างรายได้