วิธีปลูกแตงกวาให้งามไว ระยะเวลา 28 วัน เริ่มผลดกเต็ม

สวัสดีแฟน เพจบ้านและสวน ในทุกวันเราจะมีวิธีการปลูกผักต่าง ในแบบไว้ทานเองและขายพร้อที้งขั้นตอน การดูแล ร่วมด้วยเทค นิคที่ทำให้ผักงาม โตไว หรือ ผลไม้ต่างๆ มานำเสนอแนะนำให้กัน เพือได้เป็นความรู้และประโยขน์ต่อทุกคน ไปชมขั้นตอนและรายละเอียดกันเลยจร้า

วิธีปลูกแตงกวาให้งามไวแบบนี้สนุกเลย 28 วัน เริ่มผลดกเต็ม

การเตรียมดิน
แตงกวาเป็นพื ช ที่มีระบบรากลึกปานกลาง ควรขุดไถให้ดินลึกประมาณ 20 – 25 ซม. และควรใส่ปุ๋ ย ค อ กเก่าลงไปในการเตรียมดินด้วย และเนื่องจากมักนิยมปลูกแตงแบบหยอดเมล็ดลงโดยตรงในแปลง ดังนั้นดินของแปลงปลูกควรละเอียดพอประมาณ

ปลูกเป็นหลุม
-ใช้ระยะระหว่างแถวประมาณ 1.5 เมตร ระยะระหว่างต้น 1 เมตร หรือ 1.5 – 1.5 เมตร โดยใช้เมล็ดหยอดหลุมละ 3 – 5 เมล็ด

-โดยให้ลึกลงไปในดิน 2.5 ซม. แล้วกลบด้วยปุ๋ ย ค อ ก การยกร่องปลูก หากปลูกเป็นแปลงใหญ่ นิยมปลูกแถวเดี่ยว และได้ระยะระหว่างแถวห่าง 1.5 ม. ระหว่างต้น 50 ซม.

-ในกรณีนี้มักไม่ปักไม้ค้าง หากพื้นที่ยกร่องเล็กๆ มักปลูกเป็นแถวๆ คู่ มักปักค้างให้เถาแตงเลื้ อ ยขึ้นระยะปักใช้ 100 – 50 ซม. เมื่อหยอดเมล็ดเสร็จควรใช้ฟางคลุมและรดน้ำให้ดินชื้นอยู่เสมอ

-หลังจากแตงกวางอกและมีใบจริง 2 ใบ ควรถ อ นให้เหลือหลุมละ 1 – 2 ต้น เมื่อเถาแตงอายุ 14 วัน จะเริ่มเ ลื้ อ ย จึงมักปักค้างให้แตงโดยปักไม้ ปักหลุมละ 1 อัน และให้หลักเอนเข้าหากัน และมัดไว้ด้านบน ไม้ค้างอยู่ที่ 2 เมตร

การปฏิบัติดูแลรักษาการให้น้ำ
ระบบการให้น้ำแบบ Furrow System มักให้ผลดี เพราะดินจะชุ่มน้ำมากและเถาแตงไม่เปียกน้ำ

การพรวนดิน
ควรทำในระยะแรกเพื่อกำจั ด วั ช พื ช ในระยะต่อมาอาจทำลำบาก เพราะรากแตงจะอยู่ที่ดินมาก หากพรวนดินจะกระท บ กระเทื อ น ระบบรากทำให้ชะงักการเจริญเติบโต และประกอบกับเถาแตงมักเปราะง่าย ดังนั้น อาจทำให้การเจริญของแตงไม่ดี

การให้ปุ๋ ย
ในการใส่ปุ๋ ย ค อ กตอนเตรียมดินมักใช้ในอัตรา 2 ต้น/ไร่ การเจริญในระยะแรก ควรใส่โซเดี ย มในเต ร ต 1 ช้อนโต๊ะ/หลุม ต้นแตงจะแข็งแรงดี อาจใส่ 2 ครั้งภายใน 1 เดือนแรกของการเจริญเติบโต แต่เนื่องจากแตงเป็นผักที่รับประทานผล ดังนั้นในระยะหลังควรใส่ ปุ๋ ย 14-14-21 ในอัตรา 50 กก./ไร่

การเก็บเกี่ยว
-มักเริ่มเก็บผลแตงได้ เมื่อหลังจากหยอดเมล็ด 28-40 วัน และจะเก็บไปเรื่อยๆ อีกประมาณ 1 เดือน การเก็บต้องคำนึงถึงขนาดของผล และจุดประสงค์ของการใช้ในการดอง มักเก็บเมื่อผลมีอายุ 3 – 4 วันจากผสมเก ส ร

-ในการบริโภคสด มักเก็บเมื่ออายุ 6 – 7 วัน หลังจากผสมเก ส ร ระยะผสมเกสรเป็นระยะที่ด อ ก แตงบาน หากทิ้งผลที่มีอายุมากไว้กับต้นแตง ต้นแตงจะโท ร ม ผลแตงอ่อนจะมีสีเขียวปนขาว ผลแตงแก่จะมีสีเหลือง

-หลังจากเก็บเกี่ยวมาอยู่ได้ 2 – 3 วัน คุณภาพจะเสื่อมลง แตงกวาพื้นเมืองของเรา มีขนาดประมาณ 7 – 10 ซม. ส่วนต่างประเทศ ขนาดของผลประมาณ 20 – 25 ซม. และผลอ่อนสีเขียวเข้มมาก