วัดจะทิ้ งโยมได้อย่างไรตั้ง โรงบาลสนามช่วยชาวบ้าน

วัดสร้างขึ้นมาได้ ก็เพราะโยม วันหนึ่งโยมเดื อดร้ อน วัดจะทิ้ งโยมได้อย่างไร โรงบาลสนามที่วัดหนองพะองใกล้พร้อม

จากสถานการณ์การแพ ร่ ระบ าด ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จนทำให้มีผู้มาขอเข้ารับการตรวจหาเชื้ อที่โรงพยาบาลในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้ที่มาเข้ารับการตรวจหาเชื้ อ มีทั้งกลุ่มที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ ยงสูง ติ ดเชื้ อแล้วไม่มีอาการ

และกลุ่มที่ต้องนำเข้ารั กษาตัวในโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามทันที ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นวิก ฤ ต ส่งผลให้ทางจังหวัดต้องเร่งจัดตั้งโรงพยาบาลสนามตำบล/ชุมชน หรือ ศูนย์พักคอยคนสาคร สำหรับผู้ติ ดเชื้ อร ายใหม่ที่มีอาการไม่รุ นแร ง เพื่อเร่ งขยายเตียงสนามรองรับผู้ติ ดเชื้ อที่เพิ่มมากขึ้นทุ กวัน

ล่าสุด วัดหนองพะอง จังหวัดสมุทรสาคร โพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊ก จัดตั้งรพ.สนามอยู่ภายในวัด เพื่อช่วยเหลือผู้ป่ วย พร้อมระบุว่า “วัดสร้างขึ้นมาได้ ก็เพราะโยม วันหนึ่งโยมเดื อดร้ อน วัดจะทิ้ งโยมได้อย่างไร โรงบาลสนามที่วัดหนองพะองใกล้พร้อม

” อนุโมทนาสาธุด้วยค่ะหลวงพ่อ เมตตาธรรมค้ำจุนโลก เราจะแข็งแกร่งขึ้น เมื่อเจออุปส ร ร คที่เราไม่เคยเจอ แล้วเราสามารถที่จะทนและฝ่าฟันผ่านมันมาได้

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

ขอบคุณที่มา : วัดหนองพะอง