โลตัสเตือน หยุดแชร์ข้อมูลบิดเบือน นำไปซึ่งผิด พรบ.คอมฯ

จากการที่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความจริงในสื่อสังคมออนไลน์ให้งดเข้าโลตัสเนื่องจากมีพนักงานในศูนย์กระจายสินค้าติดเชื้อโควิ ด-19

โลตัสขอชี้แจงว่าการส่งต่อข้อมูลดังกล่าวอาจเข้าข่ ายผิ ดก ฎหมาย และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ สร้างความตื่นต ระห นกในสังคม

รวมถึงสร้างความเ สียห ายให้แก่บริษัทฯ ขอความกรุณาประชาชนใช้วิจารณญาณและอย่าส่งต่อข้อมูลเท็จ

โลตัสยืนยันความป ลอดภัยของสินค้าที่มาจากศูนย์กระจายสินค้าทุกแห่ง

เพราะมีมาตรการตรวจสอบที่เ ข้มง วดและไม่มีการสัมผัสสินค้าโดยตรง

เนื่องจากพนักงานทุกคนสวมหน้ากากและถุงมือในการปฏิบัติงานตลอดเวลา

นอกจากนี้ ก่อนจัดส่งสินค้าออกไปยังสาขามีการฉีดพ่นฆ่ าเชื้อบนบรรจุภัณฑ์ก่อนทุกครั้ง

โลตัสดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันโควิ ด-19 ทั้งในศูนย์กระจายสินค้าและสาขา ดังนี้

• ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ และอบละอองในศูนย์กระจายสินค้าสม่ำเสมอ

• พนักงานสวมหน้ากากและถุงมือยาง ไม่มีการสัมผัสสินค้าโดยตรง

• ฉีดพ่นฆ่ าเชื้อบนบรรจุภัณฑ์สินค้าก่อนจัดส่ง

• Deep cleaning ในสาขา และฆ่าเชื้อจุดสัมผัสทุก 2 ชั่วโมง

• อบละอองฆ่าเชื้อในสาขาอย่างสม่ำเสมอ

• ตรวจคัดกรองพนักงานเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข