มติ EU เห็นชอบตัด ไทย ออกจากกลุ่ม“ประเทศปลอดภัย”หลังยอดโควิ ดเกินม าต รฐาน

เป็นไปตามค าด สำนักข่าวรอยเตอร์ ระบุ สหภาพยุโรป หรือ อียู ได้ ถอดไทยและ รวมถึง รวันดา

ออกจากรายชื่อประเทศที่ปลอดภัยที่ควรเดินทางไปในช่วงที่มีการแ พร่ร ะบ าดของโร คโควิ ด-19 หลังจากประเทศไทยมีผู้ติดเ ชื้อรายวันหลัก 8-9 พันคนติดต่อกันมาหลายวัน

สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานว่า สหภาพยุโรป หรือ อียู ถอดประเทศไทยและ รวมถึง รวันดา ประเทศในทวีปแอฟริกา

ออกจากรายชื่อประเทศที่ปลอดภัยที่ควรเดินทางไปในช่วงที่มีการแพร่ร ะบ าดของโร คโควิ ด-19

ขณะเดียวกัน สหภาพยุโรป หรือ อียู มีมติเพิ่มรายชื่อประเทศ ยูเครน เข้าไปในกลุ่มประเทศที่แนะนำให้ชาติสมาชิกอียู

ยกเ ลิกข้อจำกัดด้านการเดินทางช่วงโควิด-19ระบ าด หลังจากสถานการณ์โควิ ดยูเครนดีขึ้น