กลุ่มเปร าะบางเตรียมรับเ งินเพิ่ม 1,200

สำหรับใครที่กำลังรอคอย เงินเยียวยๅอยู่สำหรับตอนนี้ ล่าสุดรัฐประกาศเตรียมโอนเงินงวดถัดไปแล้ว

วันนี้ 7 มิ.ย. 64 กระทรวงการคลัง เตรียมโอนเงิน เราชนะ ให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

งวดแรกจำนวน 200 บาท คาดว่าจะเริ่มเดือน กรกฎาคม นี้ โดยมาตรการเพิ่มวงเงินให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

ทั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่มติ ครม. เห็นชอบเยียวยาในกลุ่มดังกล่าว

เพื่อลดภาระค่าครองชีพจากสถานการณ์ โดยใช้งบประมาณราว 3,000 ล้านบาท

โดยกระทรวงการคลังได้ยึดฐานข้อมูลกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษจากโครงการเราชนะ

ทั้งที่เป็นผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2.5 ล้านคน

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจะสนับสนุนเงินเดือนละ 200 บาท เข้าบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด

เป็นเวลา 6 เดือน (เดือน ก.ค.-ธ.ค. 64) เพื่อให้นำไปใช้จ่ายสิทธิผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการของรัฐ

เช่น ธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้ารวมถึงบริการคนละครึ่งเฟส 3 เท่ากับว่าในกลุ่มนี้จะได้รับเงินตลอดโครงการ 1,200 บาท

และคาดว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจราว 3,000 ล้านบาท

ขอบคุณที่ม า  :  กระทรวงการคลัง