บูชาเสด็จพ่อ ร.5 ให้ถูกต้อง มีแต่เรื่องดีๆ เข้ามาในชีวิตเจริญรุ่งเรือง

พระบ าทสมเด็ จ พระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง เ ป็นดั่งเทพ ในหัวใจ ของชาวไทยทั้งมวลมหาศาล หากต้องการสักกา ระพระองค์ท่าน เพื่อความเป็นสิริมง คลแก่ชีวิตเรา เชื่อว่ามีหลายท่านเคยกราบไหว้ท่านอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นตามอนุสา ว รีย์ของท่านหรือตามสถานที่ศัก ดิ์ สิ ทธิ์ ต่างๆ

มีความเชื่อกันมาว่า ถ้าหากท่านใดบูชา บูชาเสด็จพ่อ ร.5 อย่างถูกวิธีเป็นประจำ จะดลบันดาลให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้น เกิดผลดีกับชีวิต สุขสมหวังดั่งใจ ไม่ว่าจะทำอะไรก็สมใจปราร ถ น า มี เ งิ น ทองใช้ไม่ ข า ด ขออะไรก็สมหวัง

วันนี้เราจะมาดูวิธีบูช าเสด็จพ่อ ร.5 กันและ หากท่านใดไม่สะดวกบูช าในทุกวันก็ให้ทำในวันอังคารหรือวันพฤหัสบดี

เครื่องสักก า ร ะ

– น้ำมะพร้าวอ่ อน กล้วยน้ำว้ า ทองหยิ บ ทองห ยอด ข้าวคลุกก ะ ปิ

– ดอ กกุหลา บสีชมพู หรือ ดอ กไม้สีชมพู

– สุ ร า ไ ว น์ บ รั่ น ดี บุ ห รี่ หม ากพลู และบ ายศรี

1. สำหรับผู้ที่ทำการบูช า ครั้งแรกจุดธูป 16 ด อ ก และครั้งต่อไปจุดธูป 9 ด อ ก

2. ตั้งนะโม 3 จบ ตามด้วยคำบูชานี้

wsะสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัส

สะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ (สามครั้ง)

3. wsะคๅถ ๅบู ชาwsะพุทธเจ้าหล วง

อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะ นาเม อิอิ เมนา พุทธะตัง โส อิอิโสตัง พุทธะ ปิติอิ

wsะสะยามะ มินโท วะโร อิติ พุทธะ สังมิ อิติ อะระหัง สะหัส สะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ มาสี สะมา นัง

4. wsะคๅถๅอธิษ ฐ า น ขอพร (ห้ามบนบาน)

wsะสยามะ มินโท วะโร อัตตัง พุทธะ สังมิ อิติ อะระหัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปิโย

เทวา มนุสสานัง จงเป็นที่รักของ ม นุ ษ ย์ และเท ว ดาทั้งหลาย ปิโย นาคะ สัมปัน นานัง

– จงบังเกิดความรัก ที่มีอนุภาคสูงสุด ปิโย พรหมานะ มุตตะโม

– จงบังเกิดความรัก กับผู้มีอำนาจท่าน ท้าวมหาพรหม เจ้าจอม อินทรา นาค ครุ ฑ และคนธร ร พ์ ปินัน ทิยัง นะมา มินัง

– ความรัก ความยินดี ความเมตตาจงบั ง เกิดในเรือนร่าง ข้า พ เจ้ าทุกส่วนแม้ปล ายเส้นผม ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ 5 จบ

wsะพุทธเจ้าขอรับด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะขอให้บุญบารมีขององค์เสด็จพ่อ ร.5 สูงยิ่ง ๆ ขึ้น และแกร่งกล้ายิ่ง ๆ ขึ้น

สำหรับสถานที่ที่เราจะสามารถไปกร า บ ไหว้บูช านั้น ได้แก่ พระบ ร มรูปทรงม้า, จุฬาลงกร ณ์ มหาวิทย า ลัย ฝั่งหอป ระชุม,

สถาบันก ารแพ ท ย์ สย ามมินทราธิราช ด้านข้างรพ.ศิริร าชปิยมห าร า ชการุ ณย์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา, ศาลาร้อยปี

วัดเบญ จ มบพิต ร, มหาวิทยา ลั ย สวนสุนันท า, ป้อมพร ะจุล จอ ม เกล้ า

สำหรับใครมีรูปของพ่อ ร.5 ไว้บูชาก็ทำที่บ้านกันได้เลย ตั้งจิตนึกถึงพระองค์ท่านด้วยความเคารพ สาธุ ขอให้ชีวิตมีความสุข

เรียบเรียงโดย Zeesociety.com