โครงการเราชนะ 2,000 เปลี่ยนเป็นเงิน 7,000

วันนี้เรายังมีโครงการจากรัฐฯ ที่ช่วยเหลือประชาชน จากสถานการณ์โค วิ ด -19 มาบอกต่อกัน ไปดูกันเลยมีโครงการอะไรบ้าง

ประชาชนเริ่มเสียงแต ก หลัง รัฐบาลประกาศ ช่วย 4 โครงการ แต่ไม่มีเราชนะ

หลายๆกลุ่มเริ่มตั้งโพสต์ สอบถาม เกี่ยวกับโครงการเราชนะ ว่าขอนายกเพิ่มอีกได้ไหม

โดยเสียงประชาชน หากขยายโครงการ เราชนะ 2 พันบ าท เปลี่ยนเป็นเงินก้ อ น 7 พันบ าท ดีไหม

ในยุคที่ เศ ร ษ ฐกิ จ ไม่ดี มีหลายกระแสแนะนำรับบาลว่าเราชนะ 2 พัน

คงไม่พอ โ อ น เงินส ด 7 พัน เข้าบัญ​ชีดีก​ ว่ า

หลังจาก ที่ประชุม ครม.วันที่ 5 พ.ค. 2564 เห็นชอบ มาตรการช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่ว น

สอบถามทางประชาชนคิดยังไงกับทางเราชนะถ้าเปลี่ยนจาก 2 พัน บาทเป็น 7 พั น บาทสำหรับคนที่ร อหรือค นที่ถื อบั ต รคนจน

ที่ใช้จ่ายผ่านบั ต รประชๅชนที่จะมีเ งิ น เข้าจ า กท า งลั ดโอนทุกวันศุกร์จะเริ่มครั้งแรกในวันที่

21 พฤษภาคม 2564 นี้ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงของทางรั ฐ บ า ลส่วนคนที่ได้สิทธิ์แล้วมันก็คือสิทธิ์ของเราชนะ

ที่ทางภาครัฐเองได้จ่ายผ่านแอ พ พลิเ คชั่ นที่มีชื่อว่าเ อ าตังค์จะมีการโoนเงินเข้าทุก

วันพฤหัสบดีของทุกเดือนโดยที่ทางกระทรวงการคลังจะเริ่มในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นี้ข่าวล่ๅสุ๑ ที่ FM

ได้แจ้งจ า กวงในมาตรวจสอบพบว่าเราชนะรอบที่ 3 นี้จะไม่มีการเยียวยา 7000 บาทแล้วแต่ทางภาค

กระทรวงการคลังได้หารือว่าจะเตรียมยาวๆให้แค่ 2,000 บาทต่อคนโดยจะแบ่งให้เป็นรายสัปดาห์และคิดเป็นสัปดาห์ละ 1 พั น บ า ท

จะให้แค่ 2 สัปดาห์เองนะครับโดยประชาชนทั่วไปที่รับสามารถจ่ายผ่ๅนแอปเป๋าตั ง

โ ค ร งการ “เราชนะ” จำน ว นกลุ่มเป้าหมายประมาณ 32.9 ล้านคน เพิ่มอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์

กรอบวงเงิน 6.7 หมื่นล้านบาทโดยให้การใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย. 2564

โครงการ “ม.33 เรารักกัน”จำน ว นกลุ่มเป้าหมาย 9.27 ล้าน ค น โ ด ยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.33 อีกสัปดาห์ล ะ 1000 บาท

เป็นเวลา 2 สัปดาห์ วงเงินรวม 18,500 ล้านบาทโดยให้ใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย. 2564

นับว่าเป็นการช่วยเหลืออย่าต่อเนื่อง ติดตามกันว่าจะมีโครงการอะไรดีๆมาบอกในวันต่อไป

ขอบคุณที่มา : latestnewsupdates