ครม.ไฟเขียว รับเงินเพิ่ม1,200

แจกกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการประชารัฐที่รัฐบาลออกมามาตรการช่วยเหลือ

โดยให้ กระทรวงการคลังเสนอให้ ครม. มีทั้งหมด 9 โครงการ โดยจะเริ่มใช้ในตั้งแต่เดือน ก.ค. – ธ.ค.2564 ได้แก่

1.มาตรการคนละครึ่ง เฟส 3
2.โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้
3.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตครสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะ 3

4.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้จต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ กลุ่มผู้พิการและผู้สูงอา ยุ
5.โครงการเพิ่มศักยภาพโ คเนื้ อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
6.มาตรการบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค

7.โครงการจัดหาวัคซี น
8.โครงการบริการสาธารณสุข
9.โครงการค้นหาเชิงรุก

โครงการที่พูดมานี้จะเป็นการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตครสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะ 3 นั้น

เป็นมาตรการที่ช่วยเหลือเพิ่มเติมให้กับผู้ถือบัตรคนจนเป็นเงิน 1,200 บาท

ครอบคลุมกลุ่มประชากรประมาณ 13.65 ล้านคน โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้อีกเดือนละ 200 บาท

เป็นระยะเวลาทั้งหมด 6 เดือน ซึ่งจะเริ่มโอนตั้งแต่เดือน ก.ค. – ธ.ค.2564

ทั้งนี้มาตรการช่วยครั้งนี้จะเป็นการจ่ายเพิ่มจากส่วนเดิมที่ผู้ถือบัตรคนจนได้รับอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น

1.วงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค 200-300 บาทต่อคน สำหรับซื้อของใช้จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิต

ซึ่งจะต้องใช้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

2.ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นการรูดบัตรหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งรถเมล์,

รถไฟ, รถไฟฟ้า และ บขส. โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

3.ส่วนลดซื้อก๊า ซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน

4.ส่วนลดค่าน้ำประปา สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่

จะได้รับการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ซึ่งจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

โดยเมื่อบิลค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูลและโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตร

ขอบคุณที่มา : กระทรวงการคลัง