เช็กคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ ออมสินสู้ภั ย รับเงิ น 10,000

ยังมีโครงการดีๆต่อเนื่องสำหรับ ออมสิน ล่าสุด ธนาคารออมสิน เปิ ดมาตรการ สินเชื่ อสู้ภั ย cv เพื่อช่วยเพิ่ม1สภาพคล่องให้กับประชาชน

ที่ได้รับผลกระทบจากสถานก ารณ์ cv ระล อกที่ 3

โดยมาตรการนี้เป็นการให้ กู้เ งิน สำหรับกลุ่ม ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการร ายย่อย และ ผู้มีร ายได้ประจำ

ที่เป็นพนักงานของบริษัทเอกชน อย่ างไรก็ต ามทางทีมงาน ได้รวบรวมเงื่ อนไขในการขอสินเ ชื่อ ที่ผู้ขอสินเชื่ อต้องทำความเข้าใจ ดังนี้

ร ายละเอี ยดสินเ ชื่อ

สินเชื่ อสูงสุดร ายละไ ม่เกิน 10,000 บ าท

อัตร าดอกเบี้ ยคงที่ 0.35% ต่อปี

ระยะเวลาชำระคืน ไ ม่เกิน 3 ปี ปลอดเงิ นต้นและดอกเ บี้ย 6 งว ดแรก

การขอสินเชื่ อสู้ภั ย cv แบ่งเป็น 3 เฟส

สินเชื่ อสู้ภั ย cv แบ่งออกเป็น 3 เฟส ซึ่งจะมีสิทธิขอสินเชื่ อช้าเร็วต่ างกัน

เนื่องจากประเมินจากผลกระทบของ cv ระลอก 3 ดังนี้

เฟสที่ 1 : เริ่มกู้ได้ 13 พ.ค. 64 สำหรับลู กค้ าในพื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี สมุทรปร าการ และเชี ยงใ หม่

เฟสที่ 2 : เริ่มกู้ได้ 20 พ.ค. 64 สำหรับลูกค้ าทั่วไป ในทุกพื้นที่ทั่วประเ ทศ และมีแอพฯ “mymo” ก่อนวันที่ 1 พ.ค. 64

เฟสที่ 3 : ลูกค้ ากลุ่มอื่นๆ ที่สนใจยื่นกู้ สินเชื่ อสู้ภั ย cv จะแจ้งกำหนดเวลาในระยะต่อไป

ทั้งนี้ สามารถยื่น “กู้เ งิน” ได้ทางแอพฯ “MyMo” หรือ “มายโม่” ตามวันที่กำหนดในแต่ละเฟส

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่ อสู้ภั ย cv

มีสัญช าติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

ผู้ประกอบการร ายย่อย

ผู้มีร ายได้ประจําของหน่วยงานเอกชนที่ได้รับผลกระทบกระทบจาก cv (ไ ม่รวมผู้มีร ายได้ประจําจากภาครั ฐและรั ฐวิสาหกิจ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวส ารธนาคารออมสินหมายเลข 1115

ที่มา: ธนาคารออมสิน