พรจากพ่อ-แม่ ประเสริฐยิ่งนัก ผู้ที่เ คารพบูชาจะเกิดโชคลาภ ปาฏิห าริย์อยู่เสมอ

พรจากพ่อแม่ ประเสริฐยิ่งนัก ผู้ที่บูชาพ่อแม่จะเกิดโชคลาภ ป าฏิหาริย์อยู่เสมอ มีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งได้เ ม ตตาสอนไว้ว่า การที่จะทำให้ตนเองนั้นมีความสุข

ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน เงินทองล้นเหลือ ครอบครัวมีความสุข ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดี ถือเป็นเ ค ล็ ดวิชาที่ทำให้ตนเองดวงดีและเกิดป าฏิ หา ริย์ด้วยตนเองแบบง่ายๆ

สิ่งแรกที่จะต้องทำ ถือเป็นพื้นฐานสำคัญก่อนที่จะไปสร้างบุญที่ไหนก็ตาม ให้สร้างบุญกับพระในบ้าน เ สี ย ก่อน ก็คือพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเรามา

เพราะคนที่จะเจริญได้นั้นต้องเป็นผู้มีความกตัญญู นอกจากก ตั ญ ญูแล้วต้องมีกตเวที คือตอบแทนท่านด้วยเท่าที่เรามีกำลัง

สำหรับคนที่ชี วิ ตมีปั ญ หา มาก ๆ คนเหล่านั้นมักเป็นผู้ละเลยไม่ดู แ ลพ่อแม่เท่าที่ควร เป็นคนที่ดีกับคนอื่น ให้กับคนอื่นได้ ห มดแต่กับพ่อแม่กลับทำดีด้วยไม่ได้ ให้ท่าน ไ ม่ ได้เห็นคนอื่นดีกว่าท่าน

ถึงแม้ท่านอาจจะเป็นคนที่มี ก ร ร ม เลี้ยงดูเรามาอย่างไม่ดีเพียงใด สิ่งที่คนเป็นลูกต้องทำคือให้อ โ ห สิ ก รร มกับพ่อแม่ได้ทุกเรื่อง

ที่เป็นเช่นนั้นเพราะ เ ว ร ก ร ร ม ที่ผูกพันกันมา เมื่อมาชาตินี้ท่านเป็นผู้ให้กำเนิดเราให้ ชี วิ ตกับเรา ท่านจึงมีพระคุณที่ยิ่งใหญ่หาสิ่งใดมาเปรียบปาน

ผลบุญทีเราดูแลตอบแทนพนะคุณท่านจะส่งผลกับ ชี วิ ต และถ้าอยากดวงดีให้ตอบแทนผู้มีพระคุณ 2 ท่านนี้อย่างเต็มกำลัง อย่างเต็มใจ

พรใดก็ตามในโลกนี้ ไ ม่ ศักดิ์สิทธิ์และให้ผลเร็วเท่ากับพรที่มาจากปากและ หั ว ใ จของพ่อแม่

สำหรับคนที่ติด ขั ดอะไรมาก ๆ ให้ล้างเท้าพ่อแม่และขอ อ โ ห สิ ก ร ร มท่านเ สี ยก่อน ชี วิ ตท่านจะเปลี่ยนไปสำหรับผู้ที่พ่อแม่ เ สี ย ชี วิ ตไปแล้ว

ให้หมั่นทำบุญอุทิศบุญไปให้ท่านอย่าได้ ข า ด ขอให้เชื่อว่าท่านดูแลเราอยู่ตลอดด้วยความ ห่ ว ง ใย

หากคุณกำลังมองหา เครื่องรางของ ข ลัง เพื่อช่วยป้องกันสิ่งร้าย อัน ต รา ยอุปส รร ค ต่าง ๆ ไม่ต้องไปตามหาที่ไหนไกล เพียงพรจากพ่อแม่ ก็สามารถช่วยคุณให้ร อดพ้ นจากภยันอัน ต ร ายทั้งปวงได้

เรียบเรียง Zeesociety.com