3 ราศีเตรียมเป็นเศรษ ฐี จากที่ต้องเหนื่อ ยมมาน าน

3 ร าศี เตรี ย มเป็นเ ศ รษฐี จากที่ต้องเหนื่อยมมานาน

1. ราศีกันย์

หากใครมาเสนออะไรที่เป็นเ รื่ อ งดีก็อย่าไปทำหน้าไม่พอใจ เพราะจะเกิດปัญหาตามมาอีก คนที่ไม่ค่อยยอมคนก็

หัดอยู่นิ่ง ไว้บ้างปล่อยให้คนที่เขาเกี่ยวข้องโดตรงมาจัดการดีกว่า การเงิ น: คุณจะมีโช คมหาศาลเกี่ยวกับการเงิ น

ถ้าคุณพบคนดีที่ไว้ใจได้และพึ่งพาอาศัยเขาในเ รื่ อ งนี้ การงาน: ความสำเร็จจะเป็นของคุณถ้าคุณแสดงความ

คารวะต่อสถานะหรือตำแหน่งของฝ่ายตรงข้าม และดำเนินการต่อไปด้วยความนอบน้อม ความรัก: หากคุณเอา

เ รื่ อ งเงิ นมาเกี่ยวข้องกับความรัก จะทำให้ทุกอย่างหยุดชะงักไปไม่ได้ดีดังที่เคยเป็นมา ควรที่จะให้ห่างกันไว้

ระหว่างเ รื่ อ งหัวใจกับเ รื่ อ งเงิ น ทอง

2. ราศีตุลย์

จะมีสิ่งดี เข้ามาในชีวิต แต่ก็ไม่ใช่ว่านั่งรอเป็นรูปปั้นอยู่ทั้งวัน ควรหาโอกาสไปติดต่อหรือถ้าพอรู้ว่ามีอะไรที่

สามารถทำให้ได้ในสิ่งที่ต้องการแล้ว ก็ควรลงมือทำหรือไปเจอกับคนที่เขาพอจะช่วยได้ แล้วทุกอย่างจะราบรื่น

เหมือนโรยด้วยกลีบกุหลาบ จะขอให้ใครช่วยก็ควรใช้คนหรือแจกงานให้เป็น

สุขภาพ: ช่วงนี้ยังไม่มีปัญหาอะไรมากกมาย

การงาน: ในการจะมุ่งไปสู่เป้าหมายนั้น ถ้าคุณไม่มีความอดทนเสียบ้าง คุณก็จะทำให้มีความผิดพลาดเกิດขึ้น

ความรัก: กำลังดีมีความสุขแต่คุณต้องเร่งสร้างคะแนนถ้าญาติแฟนเจ็ບป่ ว ยให้ไปเยี่ยมบ่อย

3. ราศีธนู

คุณจะมีโช คเกี่ยวกับมิตรภาพ หรือการเข้าหาบุคคล ใครที่จะติดต่องานกับคนอื่น ให้ใช้ช่วงนี้ให้เกิດประโยชน์

เพราะจะได้ตามที่ตั้งหวังไว้ หากต้องเข้ากลุ่มก็อย่าเล่นตัวให้ยิ้มเข้าไว้ เพราะการร่วมมือช่วยเหลือจากผู้อื่นในทุก

ด้านจะทำให้คุณประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้

การงาน: ช่วงนี้อาจบ่นว่าเหนื่อยผิดปกติ แต่คุณก็จะบ่นอ ย่า ง นี้ไปเรื่อย แต่ก็คงยังทำอยู่