ชีวิตพลิกดีงาม เกณฑ์ร วยปี 6 4

ด้วยพลังบวกและบุญที่สะสมมา พร้อมจากการทำงานอย่างหนัก กำลังส่งผลในชีวิต ในทุกๆวันทาง แอดมิน จะมีเรื่องราวข่าวสารดีๆ มานำเสนอ ซึ่งเป็นบทความที่น่าอ่าน และเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตประจำวัน เสริมสร้างมคลชีวิต ทำให้เราเลือกมีความสุขในการใชัชีวิต ปฎิบัติแต่สิ่งดี ให้ชีวิตและครอบครัวมีความสุข โดยวันนี้เรามีเรื่องทำนายดีๆมาฝาก

เกิ ดวันศุ กร์

ด้านการเ งินจากผู้ที่อ าวุโสมา กกว่าอย่ างทันท่ว งที อาจเป็นเพื่ อนรุ่ นพี่ คนที่เค ารพ

หรือคนในว งศ์เค รือญ าติที่เ อ็ นดูคุณก็เป็นได้ แถมท่านยังมีเก ณฑ์ได้โ ชคล าภจากการ

ใกล้แหล่งน้ำ เช่ นแ ม่น้ำ ทะเล หรือคลองต่าง ให้สุมหยิบมาสักใบ ด วงท่านมีเก ณฑ์สูง

จะถูกร างวัลหลั กแ ส น มีเ งินไปด าวน์รถ ดาวน์บ้าน ได้สบ า ย

ด วงชี วิตก็จะพ้ นเ ค ร าะห์แล้ว ต่อจากนี้คุณจะชีวิ ตดีขึ้น ทำอะไรก็สำเร็จ

เกิ ดวันเส าร์

มีเกณฑ์จะได้ของมีค่ าจากคนที่รักเร า อาจเป็นเพื่ อนสนิท แฟน คนที่แอ บช อบ หรือญ าติพี่น้ องที่รั กใ คร่

แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โช คล าภจากการ เ สี่ ย ง โช ค

ด วงท่านมีเก ณฑ์สูงจะถู กร างวัลหลั กแ ส น มีเ งินไปซื้ อของที่อย า กมาได้มาน านสมใจอย า ก

กิ ดวันจั นทร์

ได้รับสิ นทรั พย์ที่สัมผั สได้ อาทิ บ้ าน คอ นโดมิเนี ยม หรื อรถ หากติดต่อขอความช่ ว ย

เหลื อจากสถ าบันการเงิ นก็จะได้รับความสำเร็ จเป็นอย่ างดี แถ มท่านยังมีเก ณฑ์ได้โ ชคล าภจากการ เ สี่ ย ง โ ชค

ด วงท่านมีเก ณฑ์สู งจะถูกร างวัลหลั กล้ าน เอาเ งินนั้นไปตั้งตัว ปลดห นี้ปล ดสิน อ อ ก รถใ หม่ป้า ยแดง

หรือเ อาไปซื้อค อนโด หรือ ด าวน์บ้ านได้เลย ไม่ต้องเ ช่าเ ขาอ ยู่แล้ว แม้น

ด วงชะต าท่านในห้วง ระยะเว ลา 1ถึง2 ปีที่ผ่ านมาชี วิตอาจต้องป ระส บพบเ จอเจอแต่เ รื่ อ งร้ า ย ม ร สุ ม

ด วงชี วิตก็จะพ้ นเค ร าะห์แล้ว ต่อจากนี้คุณจะชี วิตดีขึ้น ทำอะไรก็สำเร็จ รุ่ งเ รือง รุ่งโร จน์ ยิ่ งข ยัน ยิ่ งร วย

การดูดวงช่วยให้ผู้คนจัดการกับความวิตกกังวลในชีวิตประจำวันได้แบบ ‘วันต่อวัน’ ดังนั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณา และความเชื่อเป็นบุคคล หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัย และกดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะ