4 Step วิธีสมัครสินเชื่อ Speedy Cash สำหรับผู้มีแอพ SCB

วิธีสมัครสินเชื่อ Speedy Cash ผ่านแอพธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Easy Application)

  • เลือกชําระเงินคืนเต็มจํานวน หรือชําระขั้นต่ำ 3% ของยอดเงินที่เรียกเก็บ ในแต่ละรอบบัญชีได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 300 บาท
  • โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ได้ขั้นต่ำตั้งแต่ 100 บาท และสูงสุดวันละไม่เกิน 200,000 บาท , อัตราดอกเบี้ย 25% – 28% ต่อปี (กรณีไม่แบ่งชำระรายเดือน)
  • การอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ระยะเวลาผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • เลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้ 4, 6, 12, 24 หรือสูงสุด 36 เดือน
  • โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก 10,000 บาทสำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 4, 6, 12, 24 เดือน หรือ ขั้นต่ำ 20,000 บาทสำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 36 เดือน

 

วิธีการสมัคร

STEP 1. เลื่อนไปยังหน้าบัตร Speedy Cash

STEP 2. เลือกบริการอื่นๆ และเลือกบริการ ดีจัง โอนเงินเข้าบัญชี

STEP 3. เลือกบัญชีที่ต้องการโอนเงินเข้า และระบุจำนวนเงินที่ต้องการ

STEP 4. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม https://www.scb.co.th หรือ Call Center 02-777-7777