ขั้นตอนการลงทะเบียน

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก สำหรับสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย วันนี้เราได้นำขั้นตอนการลงทะเบียนมาฝากคนที่สนใจยืมเงิน 10,000 – 50,000 (สิ้นสุดโครงการ 30 ธันวาคม 2563)

สินเชื่อเงินให้กู้ยืม จาก ธนาคาร ออมสิน ที่มีชื่อ สินเชื่อเพื่อค้าใช้จ่าย ซึ่งให้กู้ได้ทั้ง ผู้มีอาชีพอิสระ หรือ ผู้มีรายได้ประจำ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 (โครงการสินเชื่อพิเศษเพิ่มเติม)

ปล่อยให้กู้ สินเชื่อเงินให้กู้ ในรอบ 2 นี้ ทาง ธนาคาร ออมสิน ก็ยังให้ วงเงินในการกู้ สูงสุด ที่ 10,00-50000 บาท ต่อราย

อัตราดอกเบี้ย เพียง 0.35 เปอร์เซ็นต์ ต่อเดือน ซึ่งทาง ธนาคาร ออมสิน ได้ เปิดให้ผู้สนใจ บริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม สำหรับ ผู้มีรายได้ประจำ อีกครั้ง เปิดให้ ยื่นเรื่อง ขอ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ผ่านทาง เว็บไซต์ ออมสิน www.gsb.or.th

รายละเอียด สินเชื่อเงินให้กู้ยืม เพื่อค่าใช้จ่าย ธ.ออมสิน มีด้วยกัน 2 สินเชื่อ คือ

1. สินเชื่อเงินให้กู้ยืม สำหรับ ผู้ที่มีอาชีพอิสระ วง เงินกู้ยืม สูงสุดที่ 10,000 บาท

2. สินเชื่อเงินให้กู้ยืม สำหรับ ผู้ที่มีรายได้ประจำ วง เงินกู้ยืม สูงสุดที่ 50,000 บาท

โดยทางธนาคาร ออมสิน ได้เปิดให้ ลงทะเบี ยน ผ่านทาง เว็บไซต์ ธนาคาร ออมสิน www.gsb.or.th

ซึ่งในตอนนี้ ยังคงเหลือจำนวนของ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม อีกเป็นจำนวนมาก สามารถขอยื่นกู้ได้ทันที

เอกสารสมัคร สินเชื่อเงินให้กู้ยืม เพื่อค่าใช้จ่าย ธ.ออมสิน

1.สำหรับ ผู้มีอาชีพอิสระ

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

-สำเนาทะเบียนบ้าน

-เอกสาร/หลักฐานแสดงการได้รับผลกระทบจาก โควิด19 (ถ้ามี)

-เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ

2.สำหรับ ผู้มีรายได้ประจำ

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ขอกู้ และ ของผู้ค้ำประกัน

-สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ที่กู้ และ ผู้ที่ค้ำประกัน

-สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน

-เอกสารแสดง รายรับ และ รายจ่าย ถ้ามี

-หนังสือรับรองการเป็นพนักงานพร้อมกับเอกสาร แสดงรายได้ หรือ สลิปเงินเดือน ของ ผู้กู้/ผู้ค้ำประกัน

-ในกรณีที่ใช้ หลักทรัพย์ ค้ำ ประกัน ให้ใช้ สำเนา หลัก ประกัน อาทิ โฉนดที่ดิน

-หลักฐาน การได้รับ ผลกระทบ จาก Covid-19 ถ้ามี

-เอกสาร แสดงการ ชำระหนี้ ที่เป็นปกติ ในกรณีที่ ลูกค้า มีประวัติหนี้ค้าง

ขั้นตอนการ ลงทะเบียน สินเชื่อเงินให้กู้ยืม เพื่อค่าใช้จ่าย ธ.ออมสิน

1. กดที่ เว็บไซต์ www.gsb.or.th

2. คลิกลงทะเบียน

3. เลือกประเภท ผู้มีอาชีพอิสระ หรือ ผู้มีรายได้ประจำ

4. อ่านเงื่อนไข และกด ยินยอมข้อตกลง

5. ไส่ ข้อมูลส่วนตัว ให้ครบตามความเป็นจริง และกด ส่งข้อมูล

6. รอรับ ข้อความ SMS แจ้ง หากได้รับ อนุมัติ วงเงิน สินเชื่อ

7. ติดต่อ ธนาคาร ออมสิน ตามวัน และ เวลา พร้อมกับเอกสาร

8. รอการ พิจารณา หากอนุมัติ จะได้รับการแจ้ง เพื่อทำสัญญา

โดยที่ผู้สนใจ สามารถ ขอ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม จาก ธนาคาร ออมสิน ได้ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป หรือที่เว๊ปไซด์ https://www.gsb.or.th/ และ Call Center 1115 (สอบถามสินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่าย)