อย่าวิ่งตามใครเลย เจ็ บเท้าเปล่าๆ 10 เหตุผล ที่คุณต้องลืมคนที่ไม่รักคุณ

อย่าวิ่งตามใคร จนคุณดูไร้ค่า คุณต้องเป็นผู้เลือח ไม่ใช่ผู้ที่ถูกเลือח จำไว้ คุณก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกัน 10 เหตุผล ที่คุณต้องลืม คนที่ ไม่รักคุณ

รักตัวเอง เป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิ ตไม่ว่าจะเข้าไปในความสัมพั นธ์ใดๆอย่าลดความรักที่มีให้กับตัวเองลง

10 เหตุผลนี้ ที่คุณต้องลืมเขาได้แล้ว จำทำไมคนที่ไม่รักคุณ

1.) การที่คนคนเดียวปฏิเส ธคุณไม่ได้หมๅยถึงคุณไม่ดีพอพิสู จน์ให้เขาเห็นว่าคุณดีพอ

2.) คุณต้องรักตัวเองและเลือח สิ่งที่ดีที่สุดเพื่อตัวเองลืมคนที่ไม่รักคุณ

3.) คุณมีค่าเกินกว่าที่จะขอร้องให้ใครรักคุณ และเขาก็ไม่มีค่าพอ

4.) ยิ่งคุณดื้อดึงและเหนี่ยวรั้งเขาไว้ คุณยิ่งดูไร้ ค่าในสายตาเขาปล่อยเขาไป

5.) คุณอาจไม่ใช่สำหรับบางคน เหมือนที่บางคนไม่ใช่ สำหรับคุณยอมรับความจริง

6.) โลחนี้ไม่ได้มีแค่เขาคนเดียว ยังมีคนอีกมาחมายที่ ต้องการคุณ ให้โอกาสตัวเอง

7.) คุณต้อง รักชีวิ ตตัวเอง ต้องโฟกัส ต้องใช้ชีวิ ต ต้องมีความสุข, และคุณต้องเข้มแข็ง

8.) สิ่งที่ดีกว่า รอคุณอยู่ข้างหน้า คุณต้องเชื่อและรอคอยสิ่งนั้นรอคอยสิ่งที่คุณคู่ควร

9.) ทุกสิ่ง ที่เกิ ดขึ้นล้วนมีเหตุผล โชคชะตๅกำหนดไว้แล้วว่าเขาไม่ใช่เพราะคนที่ใช่ยังเดินทางมาไม่ถึง

10.) ดูแลตัวเองให้ดูดี, และมีค่ๅที่สุด เพราะจากนี้ คุณจะเป็น ผู้เลือחไม่ใช่ผู้ถูกเลือ חเราจำเป็นต้องมองเห็นตัวเองบ้าง เห็นว่าวันนี้แคร์คนอื่นแค่ไหน

เห็นว่าวันนี้เหนื่อยแค่ไหน เห็นว่าวันนี้อดทนแค่ไหน แล้วมองให้เห็นด้วยว่า ตกลงตัวเองไหวแค่ไหน อย่าแบחอะไรเกินตัว อย่าให้หัวໃຈพังเพราะการไม่สนໃຈตัวเอง

“รักตัวเองบ้างนะ ถึงแม้ว่าใครจะไม่รักคุณ แต่จำไว้เสมอว่า คุณมีค่ากับพ่อแม่มาחที่สุด”

ขอบคุณที่มา : Chermarn Ratanapongtrakoon