20 ลักษณะของบ้านที่อยู่แล้วเงินทองไหลออก ชีวิตติดขัด

20 ลักษณะของบ้านที่อยู่แล้วเงินทองไหลออ ก ชีวิตติดขัด

เมื่อบ้านเป็นที่สร้างความรัก ความอบอุ่นภายในครอบครัว และยังเป็นที่ที่ปลอ ดภั ยสำหรับหล า ยๆ คน บทความนี้จะบอ ก 20 ลักษณะของบ้านที่อยู่แล้วเงินทองไหลออ ก

ชีวิตติดขัด ไปดูกันว่าลักษณะบ้านแบบไหนที่อยู่แล้วความครัวไม่มีความสุข และเก็บเงินไม่อยู่ คนในบ้านพบเจอแต่ปัญหาชีวิต และเมื่อรู้แล้วก็ต้องรีบแก้โดยด่วน

1 อย่ ามีช่องแหวกกลางที่นอน
2 อ ย่ าทำขื่อใหญ่กว่าเสาบ้าน
3 อย่ าสร้างบ้านลักษณะเหมือนกับศ า ล พ ร ะ ภูมิ
4 อย่ าสร้างบ้านคร่อมต้นไม้

5 อย่ าสร้างบ้านขวางด ว งอาทิตย์
6 อย่ าทำระเบียงรอบบ้าน 4 ด้าน มันจะเหมือนศาลามากกว่าบ้านนะ
7 อย่ าทำบ้านเรือนมี 4 จั่ว
8 อย่ าทำบ้านมี 4 จั่ว

9 อย่ าให้จำนวนขั้นบันไดเป็นเลขคู่
10 อย่ าทำประตู 4 แห่ง หน้าต่าง 9 แห่ง ห้ า มเลย และอย่ าให้ประตูอยู่กลางบ้าน

11 อย่ าหันเตียงไปทางทิศตะวันตก

12 บันไดอย่ าให้ลงทางทิศตะวันตก
13 อย่ าให้มีน้ำพุ น้ำตกไหลเข้าตัวเรือน

14 อย่ านอนขวางกระดาน
15 อย่ าทำบ้านรูปตัวที
16 ไม่ทำทางลอ ดใต้ห้องน้ำ
17 อย่ าทำภูเขาจำลองกลางบ้าน

18 อย่ าทำเรือนอ กแตก คือบ้านที่ทะลุหน้าหลังถึงกันได้
19 อย่ าใส่ช่อฟ้า ใบระกา เครื่อง ห ล ว ง เครื่องวัด มันควรอยู่ในวัดไม่ใช่บ้าน
20 อย่ าทำทางเข้าออ กคู่ไว้ตอนมุมของที่ดิน ที่ทางสามแพรกหรือ 4 แยก

อีก 20 ข้ อเกี่ยวกับข้ อห้ า มที่ทุกคนจะต้องรู้

1 อย่ าปลูกต้นไม้ใหญ่กลางบ้าน อย่ าปลูกต้นไม้รอบบ้านเยอะเกินไป โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ เพราะต้นไม้พอมันโต ใบมันร่วง ร า ก มันเดินเยอะ บางชนิดอาจจะส่ งผลต่อบ้านได้

ก่อนจะปลูกต้นอะไรควรศึกษาให้ดีก่อน บางต้นลมพัดเบาๆ กิ่งก็หักง่ายแล้ว หล่นลงมาทับบ้านเสียห า ยได้

2 พย าย ามอย่ าสร้างบ้านที่มีถนนล้อม 4 ด้าน เพราะจะทำให้มีเสียงรบกวนคนในบ้านตลอ ดเวลา ฝุ่นเยอะ และส่ งผลเสียต่อ สุข ภ า พ จิ ตของคนในบ้าน พลังกายก็ลดลงเช่นกัน

3 อย่ าปลูกบ้านที่จะทำให้สภ าพ จิ ตใจเราไม่ดี เช่น ใกล้ ป่ าช้ า ใกล้โรงพย า บ าล ใกล้ เรื อ นจำ ใกล้สถานีตำร ว จ เป็นต้น จะทำให้รู้สึกห ด หู่ สภาพ จิ ตไม่ดี โดนรบกวนจากสถานการณ์ต่างๆ มากมาย

4 อย่ าปลูกต้นไม้บังประตูทางเข้าบ้าน จะส่ งผลมิตรสับสน แขกมาเยือนว่าไหนคือประตูทางเข้าบ้าน

5 อย่ าปลูกบ้านคร่อมบ่อน้ำ ตอไม้ หากมีรีบขุดออ กไปก่อน เพราะหากปล่อยไว้อนาคต ป ล ว ก จะแทะดินใต้บ้านเรา เสี่ยงทำให้ดินทรุดบ้านทรุดพังได้ หากดินตรงนั้นเป็นบ่อควรถมให้ดีก่อน

6 อย่ าให้มีร่องน้ำไหลผ่ านบ้านหรือบริเ วรบ้าน เพราะว่ามันบ่งบอ กถึงสภาวะแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์ มันผิ ดหลักฮ ว ง จุ้ ยเหมือนบ้าน อ ก แ ต กเลย

7 อย่ าสร้างกระแสน้ำใหญ่ติดตัวบ้าน จะส่ งผลให้รัศมีคนในบ้านโดนบัง

8 อย่ าสร้างบ้านในน้ำเพราะว่าความชื้นจะเยอะเกินไป ส่ งผลให้คนในบ้านรู้สึกอึดอัด ไม่สบายตัว ห า ยใจไม่สะดวก และเสี่ยงเป็นโ ร คที่เกี่ยวกับทางเดินห า ยใจได้ และตัวบ้านเองจะผุกร่อนได้ง่าย

9 อย่ าสร้างกำแพงก่อนบ้าน มันลำบากเวลาจะสร้างบ้าน อาจจะทำให้กำแพงพังเสียห า ยได้

10 อย่ าให้มีสระน้ำ บ่อน้ำ หลังบ้าน ผิ ดหลักฮวงจุ้ยอย่ างรุ น แ ร ง จะทำให้ส่ งผลไม่ดีต่อคนในบ้าน

11 อย่ าสร้างศาลพ ร ะ ภูมิหันหน้าออ กนอ กบ้าน โดยก่อนจะตั้งศาลควรหาตำแหน่งที่เหมาะสมก่อน

12 อย่ าสร้างรั้วกำแพงสูงกว่าตัวบ้าน จะเป็นการปิดทางลดที่จะเข้ามา จะทำให้บ้านอุดอู้เกินไป ห า ยใจลำบาก อากาศไม่ถ่ายเท

13 อย่ าทำซุ้มประตูทางเข้าใหญ่กว่าตัวบ้าน จะทำให้บ้านหมดราศี และทำให้คนในบ้านรู้สึกไม่ค่อยดี

14 อย่ าสร้างบ้านบนหน้าผาสูง แม้วิวจะสวยแต่มันอั น ต ร า ยมาก แถมก่อสร้างย ากลำบากเปลืองเงินอีกด้วย

15 อย่าสร้างห้องน้ำมากกว่าสมาชิกในบ้าน มันเปลืองพื้นที่
16 อย่าสร้างบันไดหรือห้องน้ำกลางบ้าน จะทำให้คนในบ้านเ จ็ บป่ ว ยง่าย
17 อย่าสร้างประตูหน้าต่างเยอะเกินไป จะทำให้เงินรั่วไหลออ กจากบ้าน
18 อย่าสร้างห้องนอนใต้บันใด จะทำให้รู้สึกไม่สงบ นอนไม่หลับ เสียสุ ขภ า พ จิ ต สุ ข ภ า พก าย

19 อย่ าสร้างบ้านหลังใหญ่หากสมาชิกในบ้านน้อย จะทำให้ดูแลรั ก ษ าลำบากมาก
20 อย่ าดัดแปลงกำแพงเป็นหน้าต่าง เพราะจะทำให้บ้านนั้นไม่สมดุลได้

การจะสร้างบ้านแต่ละหลังนั้นจะต้องคำนึงถึงอะไรหล า ยๆ อย่ างเลย จะต้องมีการวางแผนให้ดีดูทุกอย่ างด้วยความละเอียดมากที่สุด เพื่อให้ได้บ้านที่น่าอยู่ และเป็นบ้านที่อยู่แล้วสบายกาย

สบายใจจริงๆ หลักฮวงจุ้ยก็เป็นสิ่งที่จะต้องดูเช่นกัน

เป็นความเชื่อส่วนบุคคล

ขอขอบคุณ krustory