คำ ขอพรสั้นสั้น อธิษฐานคำเดียวได้ครบหมดทุกอย่าง

หลวง ปู่แม้จะชราภาพมากแล้ว ท่านก็ยังอุตส่าห์นั่งรับแขกที่มาจากทิศต่างๆ วันแล้ววันเล่า ศิษย์ทุกคนก็ตั้งใจมาเพื่อกราบนมัสการท่าน บางคนก็มาเพราะมีปัญหาหนักอกหนักใจแก้ไขด้วยตนเองไม่ได้

จึงมุ่งหน้ามาเพื่อกราบเรียนถามปัญหาเพื่อให้คลายความทุกข์ใจ บางคนมาหาท่านเพื่อต้องการของดีเช่นเครื่อง ราง ของขลัง ซึ่งก็มักได้รับคำตอบจากท่านว่า “ของดีนั้นอยู่ที่ตัวเรา พุทธัง ธัมมัง สังฆัง นี่แหละของดี ”

เ ป็นธรรมดา ที่เวลาเราได้เข้าวัด ทำบุญ ขอคำอ ธิษฐ านนั้น เราก็มักจะขอสิ่งต่าง ในเ รื่ อ งที่เราอย า กได้ อย า กมี เช่น ของให้ ร่ำร ว ย

ขอ ให้ มีความรักที่ดี ขอให้ ได้งานดีทำ ขอให้ สุขภาพร่ า งกาย แข็งแรง แต่ความจริงแล้วมีคำอ ธิษฐ าน ที่ง่าย สั้น ครบวงจร และเป็น ป ร ะ โ ย ช น์ ครบถ้วนกว่านั้นมาก

“หล วงปู่ ดู่ พรหมปัญโญ” เคยได้สอนเทคนิค ในเ รื่ อ งนี้ไว้ว่า เวลาทำบุญ ให้อ ธิษฐ านสั้นสั้น ไปเลยว่า

“ขอให้พบ แต่ ความดี? มิมี ความ ทุ ก ข์ ”

เพราะคำว่า “ความดี” ครอบคลุมทั้งหมด ทั้ง ร่ำร ว ย สุ ขภาพดี มียศถาบร ร ดาศักดิ์ มีคนรัก และเมตตา ฯลฯ

ส่วน “มิมี ความ ทุ ก ข์ ” นั้นก็หมายถึง การ ตั ดสิ่งที่ไม่ดี ออกไปให้หมดทุกอย่าง มิมี ทุ ก ข์ มิมี โ ร คภัย มิมี อุปสรรค มิมี ศัตรู ฯลฯ

แ ละที่สำคัญเลยก็คือ การได้พบแต่ความดี นั้นมีคุณค่าตรงที่ว่า ถึงแม้เราจะขอพร จนร่ำร ว ยได้จริง แต่ถ้า มิมีความดี เงินนั้นก็อาจถูกนำไป เล่นการพนั น นำไปซื้อ ย าเ สพ ติ ด สุดท้ายก็นำพา ไปน ร ก

หรื อแม้ จะมียศ มี ตำแหน่ง แต่ถ้าปราศจากความดี ก็อาจเอาตำแหน่งนี้ไปข่มเหง รังแกคนอื่น คดโกง ประเทศชาติ สุดท้ายก็มี น ร กเป็นที่ไป

หรือแ ม้ จะมีคนรัก คน เมตตา แต่ถ้าเราเป็น คนไม่ดี เป็นคน เจ้าชู้ หลอกคนนี้ ให้รัก หลอกคนนั้น ให้หลง สุดท้ายก็ทะเลาะตบตีกัน และพากันไปน ร กกันทั้งห มู ่

“การขอให้ พบความดี” จึงถือเป็นพร อันสำคัญที่สุด และผู้ที่จะพบกับ ความดีได้ก็ต้อง มีสติพอที่จะรู้ว่าความดี มี ป ร ะ โ ย ช น์มากเพียงไร

เมื่อเ รามีสติ แม้จะเกิ ดมาย ากจน ก็สามารถใช้สติสร้าง เนื้อสร้างตัวจนร่ำร ว ยได้ แม้จะเกิ ดมาต่ำต้อย ก็สามารถใช้สติทำงาน

จนมีตำแหน่งใหญ่โตได้ ไม่ย าก หรือแม้จะเกิ ดมา มิมีคนรัก แต่หากมีสติรู้จัก พูดจาก็จะกลายเป็นที่รัก ของคนอื่นได้

แ ละที่สำคัญ คือ เมื่อมีสติ ก็จะรู้เองว่า ความชั่ วมิมี ป ร ะ โ ย ช น์

และไม่ควรทำ ความดีมีแต่ ป ร ะ โ ย ช น์ และควรทำ เมื่อทำความดีแล้ว ก็จะเป็นผู้มีความสุขทั้งในโลกนี้ และโลกหน้า มีแต่สุคติ เป็นที่ไป คนอยู่ใกล้ ก็มีความสุข

ฉะนั้น เวลาทำบุญครั้งใด ก็ให้อ ธิษฐ านง่าย ไปเลยว่า

“ขอให้พบแต่ ความดี? มิมีความ ทุ ก ข์ ”

เมื่อตอนที่ท่านยังเป็นทารกมีเหตุ อั ศ จ ร ร ย์ ที่ ทำให้เชื่อว่าท่านจะต้องเป็นผู้มีบุญวาสนามาเกิด คือในช่วงหน้าน้ำหลาก คืนหนึ่งขณะที่บิดาและมารดากำลังทำขนมอยู่นั้น

มารดาท่านได้วางตัวท่านไว้บนเบาะนอกชานบ้าน แต่ไม่ทราบด้วยเหตุใดตัวท่านได้กลิ้งตกลงไปน้ำ

แต่เป็นที่น่า อั ศ จ ร ร ย์ ที่ ตัวท่านกลับไม่จมน้ำ กลับลอยน้ำไปติดอยู่ข้างรั้ว กระทั่งสุนัขที่บ้านเลี้ยงไว้ มาเห็นเข้าจึงเห่าและวิ่งกลับไปกลับมา มารดาท่านจึงสงลัยว่าคงจะมีเหตุการณ์ผิดปกติ จึงได้ตามสุนัขออกมาดู ก็พบท่านลอยน้ำอยู่ติดกับข้างรั้ว

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก : gangbeauty