3วันเกิด มีแต่จะรวยยิ่งๆขึ้นไป บุญเก่าหนุนนำ

วันอังคาร

มีโอ กาสจะได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วย และทำงานกับคนต่างถิ่นมี

โอ กาสจะประสบความสำเร็จสูง มีแววได้เงิ นหลักล้าน ปลดห นี้ ปลดสิน

และมีทรั พ ย์สินร่ำร ว ยอาจเป็นเจ้านายในที่ทำงาน หรือเพื่อนที่เป็นรุ่นพี่เข้ามาสนับสนุน

ให้แนวทางที่ดีในอาชีพและการงานของคุณ มีโอ กาสจะได้รับข่าวดีจากการลงนามว่าจ้าง

จะเกิ ดความสำเร็จในการค้า หรือ การค้าข า ยกับชาวต่างชาติ แถมท่านยังมี

เกณฑ์ได้โ ชคลาภจากการเ สี่ ย ง โช ค หากเจอคนข า ยล็อตเตอรี่ผอมสูง

มาเร่ข า ยแล้วยื่นล็อตเตอรี่ใบสุดท้าย ให้รับไว้ อย่ าปฎิเสธ

ด วงท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักแสนถึงหลักล้าน

วันเสาร์

อ า ร ม ณ์จะขึ้นจะลงบ้ าง เห็นอะไรขั ด หู ขั ด ต ากันไปหน่อ ย

ก็จะอ าร มณ์เสี ย สุดท้ายก็ เ ค รี ย ด มาก ป ว ด หั ว มาก

ทุกเรื่อง แ ย่ ไปหมด และมีเกณฑ์ที่ดีในการจะได้รับกา

รเลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงานมีเงิ นเดือนเพิ่มขึ้น

แผนชีวิตที่วางเอาไว้ก็จะประสบผลสำเร็จ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะ

คอ ยคุ้มครองช่วยเหลือ ทำบุญบ้ าง ทำทานบ้ าง จะได้มี บ า ร

มีเยอะขึ้น เ ก็ บ โ ช ค ด วง ช ะ ต าไว้ ขอให้

พ้ น เ ค ร า ะ ห์ เจอความสุข เงิ นทองในชีวิต สาธุ

วันอาทิตย์

อย่ าตั ดสินใจอะไรเร็วเกินเหตุ เพราะว่าอาจจะส่งผลเกิ ดเรื่องเสี ยห า ย

ในหน้าที่การงานก็ได้ เพราะอาจทำให้คุณ ผิ ด หวัง

หรือเ สี ย ใจได้ เพราะความใจร้อน อาจจะเ กิด ปั ญ ห า

ต ามมาได้ช ะ ต า ชีวิตจะโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงาน

ผู้หญิงผิวขาว มีบุคลิกดี จะนำความโช คดี มาให้กับคุณ

แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โช ค ล า ภ จากการ เ สี่ ย ง โ ช ค

หากเจอคนข า ยล็อตเตอรี่ที่เร่ข า ยใกล้อนามัย

หรือสถานพย าบ าล ลองหยิบสักใบด ว ง ท่านมีเกณฑ์สูง

จะถูกรางวัลหลักแสน มีเงิ นก้อนโต เก็ บในบัญชี มีเงิ นดาวน์รถ

หรือเอาไปโปะค่างวดรถ หมด ห นี้ หมดสินได้

หากมีความ เ ชื่ อ ในเรื่องของโ ช ค ช ะ ต าต ามวันเกิ ด

ขอให้เ ช ฟ ด ว ง นี้ไว้ ขอจงพบเจอแต่สิ่งที่ดี สาธุ